Motto: Pří­jemné pro­středí a káva zdarma ke kaž­dému nástroji (jen si ji musíte uvařit).

Saved​.io

(5 — hla­sovalo uživatelů)

Jste fanoušci jedno­duchosti a pře­hlednosti? Pak by se vám mohl líbit tenhle nástroj pro zálož­kování online zdrojů. Nena­bízí žádné složi­tosti. Prostě do něj jen tím nej­jedno­duš­ším způ­so­bem nacpete to, co nechcete v online světě poztrácet.

K čemu Saved​.io je a na co jej můžete pou­žít?
Saved​.io je velmi mini­ma­lis­tický a také zcela bez­platný nástroj, který slouží pro zálož­kování online zdrojů. Jeho výhoda spo­čívá v tom, že je jeho pou­žívání velmi snadné a kromě možnosti uložení nějaké URL adresy v pod­statě nena­bízí nic navíc.

Pokud tedy máte takovéto malin­katé pomocníky rádi, je to udě­látko přesně pro vás. Pře­hledný, čistý a rychlý.

Saved​.io: pra­covní pro­středí a práce v něm
Jedná se o nesku­tečně mini­ma­lis­tický a jedno­duchý nástroj. V pod­statě máte dvě možnosti, jak do něj při­dat něja­kou novou záložku. Buď to udě­láte tak, že před URL adresu, kte­rou chcete založit napí­šete saved​.io/ nebo si prostě do pro­hlížeče pře­táh­nete tla­čítko, které vám nástroj nabízí. Na toto tla­čítko pak kliknete vždycky, když se budete nacházet na nějaké stránce, kte­rou si chcete založit. A pokud jako pro­hlížeč pou­žíváte Chrome, můžete si rovnou nain­stalovat rozší­ření.

Přímo v nástroji se vám pak jednot­livé záložky zob­razují.

Regis­trace a její pod­mínky
Pro práci s nástro­jem se musíte regis­trovat. Zadáváte své uživa­tel­ské jméno, e-​mail a heslo. Hotovo. Ihned můžete s nástro­jem začít pra­covat.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Nástroj je zcela zdarma.

Saved​.io v bodech

  • zálož­kování (bookmarking) online zdrojů
  • velmi jedno­duchý a minimalistický
  • možnost při­dat do pro­hlížeče zálož­kovací tlačítko
  • zcela zdarma, nutná registrace
Název Saved​.io
WWW http://​saved​.io
Cena Zdarma
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Povinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy