Motto: Jsme jako cuk­rárna, ve které můžete sníst, co chcete a nic za to neplatíte.

We Heart It

(4 — hla­sovalo uživatelů)

Hle­dáte místo, kde si můžete poho­dlně uklá­dat obrázky, které najdete různě na internetu? A navíc si je ota­go­vat? Tak přesně tohle umí We Heart It — další skvělý zálož­kovač. Ten­tokrát ale zamě­řený spe­ci­álně na obrázky!

K čemu We Heart It je a na co jej můžete pou­žít?
We Heart It je bez­platný online nástroj, který slouží pro bookmarking (tzv. zálož­kování) obrázků, které se nachází na růz­ných webových strán­kách. Ač se vždy snažíme vybí­rat naprosto univerzální nástroje, musíme při­znat, že tehle je opravdu hodně hol­čičí. Ne snad, že by to mělo vadit. Samo­zřejmě je napě­chovaný úžasnými obrázky a pokud hle­dáte inspi­raci z těchto vod, nenalez­nete lepší místo!

We Heart It: pra­covní pro­středí a práce v něm
Nejdříve do lišty záložek ve svém pro­hlížeči pře­táh­nete tla­čítko, které We Heart It nabídne ihned po regis­traci. Jakmile jsou pak pro­hlíženy nějaké webové stránky, ne kte­rých je obrázek, který si chcete založit, kliknete na ono tla­čítko. Obrázky, které se na dané stránce nacházejí a lze je „zálož­kovat“, se orá­mují růžovou barvou. Pak už jen kurzo­rem myši naje­dete na ten, který chcete „zálož­kovat“– místo obrázku se objeví okno, do kte­rého napí­šete tagy, kte­rými chcete obrázek ozna­čit (a pod kte­rými je poté vyhle­da­telný ostat­ními uživa­teli).

Na svém pro­filu si můžete zpětně takto ozna­čené a založené obrázky pro­hlížet – u kaž­dého se navíc zob­razuje URL adresa, na které se daný obrázek nachází.

We Heart It je vlastně i soci­ální síť, jelikož se uživa­telé mohou vzá­jemně sle­dovat, tedy pozo­rovat, kdy a jaký obrázek sle­dovaný uživa­tel „záložkoval“ – ať už se jedná o přá­tele a známé nebo pouze o uživa­tele, jejichž obrázky shle­dáváte zají­mavými.

Regis­trace a její pod­mínky
Prvním krokem k „zálož­kování“ obrázků je regis­trace. Ta je velmi rychlá a snadná – je vyža­dováno pouze uživa­tel­ské jméno, e-​mail a heslo. Poté je již možné při­hlá­sit se a začít s nástro­jem pra­covat. Při­hlá­sit se můžete rovněž pomocí soci­ální sítě Face­book nebo Twit­ter. Jestli však chcete obrázky pouze pro­hlížet na základě něja­kých námi zvo­lených tagů, není nutná žádná regis­trace.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Nástroj je zcela zdarma.

We Heart It v bodech

  • zálož­kování obrázků
  • zcela zdarma
  • obráz­ková soci­ální sít
Název We Heart It
WWW http://​wehear​tit​.com/
Cena Zdarma
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Povinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy