Motto: Jsme dostupní 247; nemu­síte čekat, až otevře kopí­rovací cen­t­rum nebo lunapark.

Zootool

(0 — hla­sovalo uživatelů)

Zoo­tool je naroz­díl od jiných zálož­kovačů opravdu jedi­nečný nástroj. Má spoustu funkcí navíc a svým perfekt­ním sys­té­mem tří­dění záložek si vás roz­hodně získá!

K čemu Zoo­tool je a na co jej můžete pou­žít?
Zoo­tool je online nástroj, který je určený pro zálož­kování mul­ti­me­di­álního obsahu. Zoo­tool nabízí oproti ostat­ním nástro­jům pro zálož­kování velké množ­ství doplňků a vychytávek, takže se nejedná jen o oby­čejný „seznam odkazů“. Zálož­kovat můžete celé stránky, obrázky, videa, různé doku­menty (DOC, PDF a jiné) nebo RSS feedy.

Záložky si poté můžete ota­go­vat a pře­hledně utří­dit v unikát­ním sys­tému složek. Zoo­tool zároveň slouží jako soci­ální síť, jelikož můžete inter­a­go­vat s ostat­ními uživa­teli – sle­dovat jejich činnost a pro­hlížet jejich nejnovější záložky.

Zoo­tool: pra­covní pro­středí a práce v něm
Prvním krokem je pře­tažení tla­čítka „Lasso“ na panel nástrojů ve vašem pro­hlížeči. Když si budete chtít něco založit, prostě na zla­čítko kliknete a ozna­číte, co si pře­jete uschovat. Je to velmi snadné a návodné.

Zoo­tool můžete pou­žívat i na svém chyt­rém telefonu, jelikož je v nabídce aplikace pro iPhone i Android telefony.

Regis­trace a její pod­mínky
Pro pou­žívání je nutné se regis­trovat. Vyplňujete uživa­tel­ské jméno, heslo a e-​mail. Poté musíte počkat na aktivační e-​mail. Po jeho ově­ření již můžete začít Zoo­tool pou­žívat.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Nástroj je zcela zdarma.

Zoo­tool v bodech

  • zálož­kování (bookmarking)
  • různé doplňky a vychytávky
  • zcela zdarma, pouze nutné se registrovat
Název Zoo­tool
WWW http://​zoo​tool​.com/
Cena Zdarma
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Povinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy