Motto: Jsme dostupní 247; nemu­síte čekat, až otevře kopí­rovací cen­t­rum nebo lunapark.

Diigo

(7 — hla­sovalo uživatelů)

Diigo je online nástroj, který slouží ke správě online zdrojů. Nalez­nete zají­mavé webové stránky, které si chcete uložit na poz­ději. Jedno­duše danou stránku „pře­táh­nete” do lišty v pro­hlížeči. Poznáváte se? Tak dejte Diigu šanci. Uvi­díte, že efek­tivní správa záložek šetří čas i nervy.

K čemu Diigo je a na co jej můžete pou­žít?
Diigo je online služba, která slouží k vytvá­ření záložek a jejich následné organizaci. Umožňuje uklá­dat, pojmenovávat, tago­vat, tří­dit a třeba i sdí­let s kolegy zdroje, které najdete na webu. Pokud si všechny zdroje „uklá­dáte” pouze pře­tažením do lišty pro­hlížeče, nemáte k nim při­stup nezá­visle na počí­tači, ve kte­rém jste je takto „ulo­žili”. Také je nemů­žete sdí­let s ostat­ními a pořádně je tří­dit.

Diigo: pra­covní pro­středí a práce v něm
Práce s nástro­jem je velmi jedno­du­chá — po regis­traci si pře­táh­nete zálož­kovací tla­čítko „Diigo­let” do nástro­jové lišty ve vašem pro­hlížeči. Jakmile jste na stránce, kte­rou si chcete založit, pouze na toto tla­čítko kliknete a objeví se nabídka s možnostmi záložek. Zaklá­dané stránce můžete dát nějaký název, ota­go­vat ji, při­dat k ní popi­sek, vložit ji do seznamu a určit, zda je veřejná nebo sou­kromá. Záložku také můžete sdí­let do soci­álních sítí nebo ji někomu poslat e-​mailem.

Na strán­kách Diigo pak můžete opět záložky různě upravovat a také je při­dávat manuálně, pokud nechcete pou­žívat „Diigo­let” nebo jste na počí­tači, kde „Diigo­let” nemáte k dis­po­zici. Diigo nabízí zdarma také aplikace pro různá mobilní zařízení (iPhone, iPad, Android).

Regis­trace a její pod­mínky
Pro pou­žívání je nutné se regis­trovat. Zadáváte uživa­tel­ské jméno, své jméno, e-​mail a heslo.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
V základní verzi je nástroj zcela zdarma. K dis­po­zici máte neli­mi­tovaný počet záložek. Pokud chcete nějaká vylepšení, můžete si vybrat pla­cenou verzi, které Diigo nabízí dvě. První „Basic” za 20$ ročně nabízí full­tex­tové vyhle­dávání, absenci reklam nebo i neo­me­zené uklá­dání celých stránek. Druhá pla­cená verze „Pre­mium” za 40$ ročně nabízí navíc přednostní podporu ze strany posky­tova­tele nebo neli­mi­tované zálož­kování obrázků či sní­mání a uklá­dání plo­chy.

Diigo v bodech

  • zálož­kovací služba
  • snadné ovlá­dání
  • velké možnosti pořá­dání a popisu záložek
  • zdarma v základní verzi
Název Diigo
WWW http://​www​.diigo​.com/
Cena Zdarma /​$20 /​$40
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Povinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy