Motto: Dět­ský kou­tek je pří­stupný pro všechny dospělé. U nás si rád hraje každý.

CiteULike

(0 — hla­sovalo uživatelů)

Cite­U­Like je online služba, která se spe­ci­a­lizuje na zálož­kování zdrojů v aka­de­mické sféře.

K čemu Cite­U­Like je a na co jej můžete pou­žít?
Cite­U­Like je služba, která umožňuje zálož­kovat, tří­dit, organizovat a spravovat online zdroje. Spe­ci­a­lizuje se pře­devším na odborné články a knihy — tedy na aka­de­mickou sféru.

Svoji kni­hovnu záložek můžete také sdí­let se svými kolegy i stu­denty. Díky tomu můžete zjis­tit, kdo co aktuálně čte, což vám umožňuje objevovat novou lite­ra­turu a zdroje.

Cite­U­Like: pra­covní pro­středí a práce v něm
Práce je velmi snadná — po regis­traci si jedno­duše do lišty ve vašem pro­hlížeči pře­táh­nete zálož­kovací tla­čítko a jste při­pra­veni Cite­U­Like pou­žívat. Jakmile najdete zdroj, který si chcete založit, musíte pře­jít na stránku, která obsahuje jeho abs­trakt. Poté kliknete na tla­čítko v liště pro­hlížeče a zdroj při­dáte do své knihovny záložek.

Podpo­rované stránky, na kte­rých lze Cite­U­Like úspěšně pou­žívat, jsou například: Amazon | arXiv​.org e-​Print archive | Bio­me­dE­xperts | Blackwell Synergy | Cambridge Univer­sity Press | EdIT­Lib | Elsevier | First Mon­day | HighWire | IEEE Digi­tal Lib­rary | IEEE Explore | Informa Heal­thcare | JSTOR | Lib­ra­ryThing | MetaPress | MIT Press Journals | Science­Di­rect | Scopus | Springer­Link | World­Cat | Worm­Base a mnoho dalších.

Záložku můžete obo­ha­tit o tagy a při­dat můžete i pri­o­ritu důleži­tosti daného záznamu. Stejně tak můžete nastavit sou­kromí. K záložce můžete také nahrát vlastní pří­lohu (například obrázek nebo nějaký text) a opat­řit ji poznám­kami. Cite­U­Like umí také vyhle­dat zdroje s podobnou téma­tikou.

Regis­trace a její pod­mínky
Pro pou­žívání je nutná regis­trace. Musíte uvést uživa­tel­ské jméno, heslo a e-​mail. Při­dat můžete i svoji aka­de­mickou pozici a obor, kte­rým se zabýváte. Při­hlá­sit se můžete také pomocí soci­ální sítě Face­book.

Komu je nástroj určen?
Nástroj je určen pře­devším pro aka­de­mickou sféru a odbornou veřejnost, jelikož pracuje převážně s odbornými články a lite­ra­tu­rou.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Nástroj je zcela zdarma.

Cite­U­Like v bodech

  • zálož­kovací systém
  • spe­ci­a­lizace na odborné zdroje
  • zcela zdarma
Název Cite­U­Like
WWW http://​www​.cite​u​like​.org
Cena Zdarma
Náročnost Středně náročný
Čeština Ne
Regis­trace Povinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy