Motto: Máme vždy perfektně uklizeno, každý nástroj najdete tam, kde jste ho nechali.

Delicious

(5 — hla­sovalo uživatelů)

Deli­ci­ous je populární nástroj, který slouží ke správě online zdrojů a je zcela zdarma. Můžete v něm uklá­dat, tago­vat a organizovat svoje odkazy. Můžete sle­dovat činnost jiných uživa­telů a díky tomu nacházet nové a zají­mavé odkazy či zdroje.

K čemu Deli­ci­ous je a na co jej můžete pou­žít?
Deli­ci­ous je online služba, která slouží ke správě interne­tových zdrojů. Jedno­duše do něj uklá­dáte, tří­díte a spravujete URL odkazy. Vaše odkazy jsou díky tomu pře­hledně uložené na jednom místě a jsou pro vás vždy pří­stupné (jediné, co potře­bujete, je funkční interne­tové připojení) — to je obrov­ská výhoda oproti „kla­sickému” pře­tahování zají­mavých odkazů pouze to lišty pro­hlížeče.

Vaši sbírku zdrojů můžete taky zpří­stup­ňovat ostat­ním a samo­zřejmě vy můžete sle­dovat jiné uživa­tele a jejich zdroje.

Deli­ci­ous: pra­covní pro­středí a práce v něm
Práce s nástro­jem je velmi snadná a pře­hledná — na začátku si do lišty svého pro­hlížeče pře­táh­nete zálož­kovací tla­čítko, na které kliknete vždy, když najdete URL adresu, kte­rou si chcete do svých záložek při­dat.

Objeví se okno, ve kte­rém vyplníte detaily k nové záložce — její název, popis, tagy a také nastavíte, zda je záložka sou­kromá nebo veřejná. Ze svých záložek poté můžete vytvá­řet „balíčky” — tedy sesku­po­vat je do sku­pin a sdí­let je. Na vytvá­ření „balíčků” se mohou podí­let i vaši kolegové, pokud je při­zvete.

Deli­ci­ous funguje také jako soci­ální síť, jelikož můžete sle­dovat jiné uživa­tele a jejich zálož­kovací činnost.

Regis­trace a její pod­mínky
Pro pou­žívání je nutná regis­trace, která je velmi rychlá. Zadáváte pouze uživa­tel­ské jméno, heslo a e-​mail.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Nástroj je zcela zdarma, nee­xis­tují ani žádné vylepšené pla­cené verze.

Deli­ci­ous v bodech

  • zálož­kovací systém
  • možnost sle­dovat ostatní uživatele
  • snadné a pře­hledné ovládání
  • možnost vytvá­řet balíčky odkazů
  • možnost spo­lu­práce s kolegy
  • zcela zdarma
Název Deli­ci­ous
WWW http://​www​.deli​ci​ous​.com
Cena Zdarma
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ano
Regis­trace Povinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy