Motto: Máme vždy perfektně uklizeno, každý nástroj najdete tam, kde jste ho nechali.

Grafika

Grafika

Potře­bujete upravit nějaký obrázek? Vytvo­řit komiks, vlastní sadu písma, převést nějaký obrázek na vek­tor nebo si potře­bujete něco nakres­lit? Tak si pro­hlédněte tuhle katego­rii (time was­tery přiloženy!).

BeFunky

(7 — hla­sovalo uživatelů)

Mon­strózní grafický edi­tor přímo v okně vašeho pro­hlížeče. Úprava fotek zábavnou, hravou a hlavně pro­fe­si­o­nální for­mou. V nabídce úprav kromě základů i hustý nános úžasných efektů. A k tomu navíc tvorba koláží. A možnost pro­vázat BeFunky s dalšími online služ­bami, které se zabývají foto­grafiemi. Úžasnost v jednom balení.

Rol­lip

(9 — hla­sovalo uživatelů)

Online kos­me­tický salón pro vaše foto­grafie! Fil­try, rámečky, text i jiné zají­mavé efekty. Na počkání, velmi hravě, úplně zdarma, bez regis­trace a přímo ve vašem prohlížeči.

Fotor

(10 — hla­sovalo uživatelů)

Online edi­tor pro vaše foto­grafie, který nabízí opravdu velmi širokou škálu nej­růz­nějších efektů a udě­lá­tek, která z oby­čejného obrázku udě­lají umě­leckou a pro­fe­si­o­nální úžasnost. Pro­blém nastává pouze v tom, že sami nevíte, kte­rou možnost si pro zkrášlení vaší fotky vlastně vybrat!

Pic­Monkey

(29 — hla­sovalo uživatelů)

Bom­bas­tický nástroj na úpravu fotek přímo v okně vašeho pro­hlížeče. Nabízí obrov­ské množ­ství pro­fe­si­o­nálních i zábavně vtipných efektů. Trápí někoho na vaší fotce nepěkná pleť? Nedo­sta­tečně sví­tivě bílé zuby? Něko­lik kilo navíc? Všechno tohle vám Pic­Monkey pomůže odstranit během pár kliknutí! Navíc vás nechá poho­dlně vytvo­řit velmi pro­fe­si­o­nálně vypa­da­jící koláže fotek. Pokud se tedy chys­táte pro­du­kovat pro­pa­gační letáčky, je to ide­ální volba!

Picozu

(2 — hla­sovalo uživatelů)

Pec­kovní online grafický edi­tor. Pou­žívá se úplně snadno a má hro­madu skvě­lých vychytávek. Pokud odteď budete potře­bovat něja­kou edi­taci foto­grafie online, skočte si sem. Úspěch zaru­čen. Bez nervů, vzte­kání i registrace.

Vec­tor Paint

(0 — hla­sovalo uživatelů)

Nástroj pro tvorbu vek­to­rové grafiky! Pokud se vám někdy stane, že potře­bujete rychle vytvo­řit něja­kou jedno­duchou vek­to­rovou grafiku, je Vec­tor Paint ide­ální volba. Nic nestahujete, nic nein­stalujete, nikde se neregis­trujete. Všechno je v okně pro­hlížeče. Rychle, snadno, bez složi­tého ovlá­dání a kupy tlačítek!

Loupe

(0 — hla­sovalo uživatelů)

Perfektní tvo­řítko koláží z vašich foto­grafií a obrázků! Vy jen vybe­rete foto­grafie a šablonu, která defi­nuje tvar, do kte­rého budou foto­grafie posklá­dány. Jedná se o vtipnou a poutavou formu pre­zen­tace fotografií!

enThread

(1 — hla­sovalo uživatelů)

EnThread je online nástroj pro okamži­tou (pře­devším barevnou) úpravu obrázků.

Kleki

(2 — hla­sovalo uživatelů)

Znáte malování ve Win­dows sys­té­mech? Tohle je lepší, a hlavně online verze! A umí dokonce i vrstvy. Nemu­síte si tak ničit předlohu.

Spe­a­king Image

(2 — hla­sovalo uživatelů)

Spe­a­king Image je online edi­tor, který pře­tváří jedno­duché a oby­čejné obrázky a fotky v mul­ti­me­di­ální díla pro­fe­si­o­nální kvality.

Nej­čas­tější tagy