Motto: Jsme dostupní 247; nemu­síte čekat, až otevře kopí­rovací cen­t­rum nebo lunapark.

enThread

(1 — hla­sovalo uživatelů)

EnThread je online nástroj pro okamži­tou (pře­devším barevnou) úpravu obrázků.

K čemu enThread je a na co jej můžete pou­žít?
EnThread je bez­platný online nástroj, který je určený k úpravě obrázků. Práce v něm je velmi snadná, proto je výhodné ho pou­žít ve chvíli, kdy potře­bujete jen jemné úpravy.

enThread: pra­covní pro­středí a práce v něm
Do velkého políčka upro­střed nástroje pře­táh­nete obrázek, který chcete upravit a otevře se edi­tor, který umožňuje upravovat nasy­cení, odstín, svět­lost, jas, kon­trast, ale také pří­mou úpravu barev (RGB).

Obrázek lze i doost­řit nebo roz­mazat. Při­dat můžete i efekty — sépii, seda­tu­raci, sola­rizaci, inver­tovat barvy a vyzna­čovat okraje. Jakmile jste s úpravami hotovi, obrázek uložíte a jste vybídnuti k při­hlá­šení.

Po při­hlá­šení pomocí e-​mailu a hesla (nebo po případné první regis­traci) je vám vygene­rován odkaz, na kte­rém se upra­vený obrázek nachází a také je vám nabídnuta možnost sdí­let ho na soci­álních sítích Twit­ter a Face­book. Po roz­kliknutí odkazu můžete obrázek buď uložit, sdí­let nebo ho znovu upravit.

Regis­trace a její pod­mínky
Do regis­trace zadáváte jméno, e-​mail a heslo.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Nástroj je zcela zdarma.

enThread v bodech

  • jedno­duchý edi­tor obrázků
  • ide­ální pro malé úpravy
  • zcela zdarma
Název enThread
WWW http://​enthread​.com
Cena Zdarma
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Povinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy