Motto: Jsme jako cuk­rárna, ve které můžete sníst, co chcete a nic za to neplatíte.

Vec­tor Paint

(0 — hla­sovalo uživatelů)

Nástroj pro tvorbu vek­to­rové grafiky! Pokud se vám někdy stane, že potře­bujete rychle vytvo­řit něja­kou jedno­duchou vek­to­rovou grafiku, je Vec­tor Paint ide­ální volba. Nic nestahujete, nic nein­stalujete, nikde se neregis­trujete. Všechno je v okně pro­hlížeče. Rychle, snadno, bez složi­tého ovlá­dání a kupy tlačítek!

K čemu Vec­tor Paint je a na co jej můžete pou­žít?
Vec­tor Paint slouží k tvorbě vek­to­rové grafiky přímo v okně vašeho pro­hlížeče. Je velmi podobný „velkým stolním“ pro­gramům na tvorbu vek­to­rové grafiky, pouze nabízí ome­zenější množ­ství funkcí. V pod­statě zůstaly jen ty nej­dů­leži­tější. Díky tomuto odleh­čení je práce s ním velmi jedno­du­chá, nicméně „velké stolní“ pro­gramy kompletně nahra­dit nemůže. Pokud ale pat­říte k uživa­te­lům, kteří potře­bují poho­dlně vytvo­řit pouze jedno­duchou vek­to­rovou grafiku, je Vec­tor Paint naprosto dosta­ču­jící.

Vec­tor Paint: pra­covní pro­středí a práce v něm
Hned z úvodní stránky se pomocí mod­rého tla­čítka „Start Appli­cation“ dostanete přímo do edi­toru. Vlevo se nachází základní nástroje (výběr, tužka, přímka, vklá­dání obrázků, tvorba geo­me­t­rických obrazců, kapátko, lupa a vklá­dání textu). Na pravé straně je umís­těna práce s barvou a vrst­vami. Horní menu začíná tla­čít­kem „File“, které po roz­balení umožňuje vytvo­ření nové grafiky, její uložení nebo načtení.

V horním menu se dále nachází kla­sická tla­čítka pro tah zpět a vpřed, dupli­kování a smazání vybraného prvku. Dále se tla­čítka v horním menu při­způ­so­bují konkrét­nímu nástroji, se kte­rým pracujete (například výběr tla­čí­tek při vklá­dání textu je jiný než pro tvorbu obdélníku).

Jakmile máte grafiku vytvo­řenou, můžete si ji uložit do počí­tače buď ve for­mátu SVG nebo jako obrázek PNG. Cel­kově je práce s nástro­jem snadná a pře­hledná, pokud ovšem s nástro­jem pro vek­to­rovou grafiku umíte pra­covat. Pro­blém Vec­tor Paint je v tom, nena­bízí žádnou nápo­vědu nebo tuto­ri­ály. Proto může být pro nezku­šené uživa­tele práce s ním pro­ble­ma­tická.

Regis­trace a její pod­mínky
Pro pou­žívání se regis­trovat nemu­síte. „Kla­sická“ regis­trace ani umožněna není. Pokud si však chcete zís­kat možnost uklá­dat si svoji práci přímo do Vec­tor Paint (bez nutnosti něco stahovat a uklá­dat do počí­tače), musíte se při­hlá­sit pomoci svého Google účtu.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Vec­tor Paint je zcela zdarma.

Vec­tor Paint v bodech

  • tvorba vek­to­rové grafiky
  • pře­hledný editor
  • svoji práci můžete uložit do počí­tače ve for­má­tech PNG a SVG
  • zcela zdarma
  • není nutná registrace
Název Vec­tor Paint
WWW http://​www​.vec​tor​-paint​.com
Cena Zdarma
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Nepo­vinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy