Motto: Jsme jako cuk­rárna, ve které můžete sníst, co chcete a nic za to neplatíte.

PicMonkey

(29 — hla­sovalo uživatelů)

Bom­bas­tický nástroj na úpravu fotek přímo v okně vašeho pro­hlížeče. Nabízí obrov­ské množ­ství pro­fe­si­o­nálních i zábavně vtipných efektů. Trápí někoho na vaší fotce nepěkná pleť? Nedo­sta­tečně sví­tivě bílé zuby? Něko­lik kilo navíc? Všechno tohle vám Pic­Monkey pomůže odstranit během pár kliknutí! Navíc vás nechá poho­dlně vytvo­řit velmi pro­fe­si­o­nálně vypa­da­jící koláže fotek. Pokud se tedy chys­táte pro­du­kovat pro­pa­gační letáčky, je to ide­ální volba!

K čemu Pic­Monkey je a na co jej můžete pou­žít?
Pic­Monkey je bez­platný online nástroj, který slouží pro edi­tování foto­grafií a obrázků přímo v okně vašeho pro­hlížeče. Pokud potře­bujete upravit velikost nějaké fotky (nebo ji chcete ořezat nebo doost­řit), je Pic­Monkey skvě­lým pomocníkem. Práce s ním je velmi snadná a vše je hned hotové (žádné zdržování s instalací obrov­ských offline programů).

Nástroj vám ale navíc umožňuje při­dávat do foto­grafií opravdu zají­mavé efekty a rámečky. Navíc si v něm můžete vytvo­řit velmi pro­fe­si­o­nálně vypa­da­jící koláže z vašich foto­grafií. Tenhle nástroj roz­hodně stojí aspoň za pro­klikání (a zapa­ma­tování)!

Pic­Monkey: pra­covní pro­středí a práce v něm
Hned na úvodní stránce si vybe­rete, jestli budete edi­tovat fotku (obrázek) nebo vytvá­řet koláž. Pokud si zvo­líte edi­taci fotky, jste ihned vyzváni k jejímu nahrání z vašeho počí­tače. Násle­duje pře­su­nutí do edi­toru. Nalevo je menu s nej­růz­nějšími nástroji a efekty, které můžete k úpravě použít.

Od základních (ořezání, oto­čení, změna velikosti, zaostření, aj.) až po vklá­dání nej­růz­nějších před­defi­novaných objektů (srdíčka, knof­líky, klo­bouky, kvě­tiny, geo­me­t­rické útvary, sym­boly, šipky, komik­sové bub­liny a mnoho dalších) či tex­tur. Vklá­dat můžete také text a pokud jste nahráli foto­grafii, na které jsou lidé, můžete jim při­dat opá­lení, vybě­lit zuby, při­krášlit rty nebo jim dokonce ubrat nějaké to kilo z jejich hmotnosti! Své dílo můžete rovnou vložit do vkusného rámečku. Hotový obrázek si můžete do svého počí­tače uložit ve for­mátu JPG nebo PNG.

Pokud si zvo­líte koláž, jste okamžitě přene­seni do edi­toru. Zde si můžete vybrat buďto nějaké foto­grafie z při­pra­veného výběru nebo si z počí­tače nahrát vlastní. Důležitý je výběr pozadí (uspo­řá­dání) koláže, které vybí­ráte opět v levém menu. Vybrané pozadí si ještě můžete upravit (barva, velikost jednot­livých polí­ček pro foto­grafie, zaob­lení okrajů a tak dále). Koláž pak tvo­říte tak, že myší pře­tahujete nahrané obrázky na vámi chtěné místo v koláži. Hotový výtvor si pak můžete uložit do svého počí­tače ve for­mátu PNG.

Regis­trace a její pod­mínky
Pic­Monkey je tu pro vás naprosto bez regis­trace. Prostě při­jdete a můžete začít zpra­covávat svoje fotky a obrázky.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Nástroj je zcela zdarma.

Pic­Monkey v bodech

  • online edi­tor obrázků a fotek
  • obrov­ské množ­ství efektů a úprav
  • zdarma a bez registrace
Název Pic­Monkey
WWW http://​www​.pic​monkey​.com/
Cena Zdarma
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Nepo­vinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy