Motto: Jsme jako cuk­rárna, ve které můžete sníst, co chcete a nic za to neplatíte.

Splashup

(0 — hla­sovalo uživatelů)

Hle­dáte online edi­tor pro vaše fotky a obrázky? Tak jste ho právě našli! Spla­shup je online edi­tor fotek a obrázků — přímo ve vašem pro­hlížeči, kompletně zdarma a bez nutnosti registrace.

K čemu Spla­shup je a na co jej můžete pou­žít?
I když je Spla­shup edi­tor vytvo­řený v Adobe Flash, vypadá a má funkce téměř totožné s drahými grafickými pro­gramy. Nabízí obrov­ské množ­ství úprav obrázku – od velmi jedno­duchých (ořezání, změna velikosti, úpravy barev) až po složi­tější efekty. Dokonce umožňuje práci s více vrst­vami.
Pokud tedy potře­bujete upravit nějaký obrázek nebo fotku, je to ta správná volba.

Spla­shup: pra­covní pro­středí a práce v něm
Práce ve Spla­shup je velmi jedno­du­chá a návodná. Jedná se o „kla­sický“ edi­tor obrázků. Obrázky do něj můžete buď nahrávat přímo ze svého počí­tače, z růz­ných webových slu­žeb (Picasa, Flickr, Smug­Mug, Pho­to­bucket, Face­book) nebo přímo zadat URL adresu obrázku či fotky. Další možnost je přímo obrázek vyfo­tit pomocí webka­mery.
Obrázek poté upravíte podle svých před­stav a jakmile jste hotovi, uložíte si jej do počí­tače nebo ho nahrajete do nějaké z výše zmi­ňovaných slu­žeb.

Regis­trace a její pod­mínky
Pro pou­žívání nástroje se regis­trovat nemu­síte, Spla­shup můžete kompletně vyu­žívat i bez regis­trace. Pokud však chcete svoje fotky uklá­dat přímo do Spla­shupu (čímž zís­káte možnost při­stu­po­vat k nim nezá­visle na svém pevném disku), regis­trovat se musíte. Do regis­trace zadáváte e-​mail, heslo a uživa­tel­ské jméno.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Spla­shup je zcela zdarma.

Spla­shup v bodech

  • online edi­tor fotek a obrázků
  • pře­hledné a snadné pra­covní prostředí
  • pro práci s ním se není nutné registrovat
Název Spla­shup
WWW http://​www​.spla​shup​.com/
Cena Zdarma
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Nepo­vinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy