Motto: Dět­ský kou­tek je pří­stupný pro všechny dospělé. U nás si rád hraje každý.

Kleki

(2 — hla­sovalo uživatelů)

Znáte malování ve Win­dows sys­té­mech? Tohle je lepší, a hlavně online verze! A umí dokonce i vrstvy. Nemu­síte si tak ničit předlohu.

K čemu Kleki je a na co jej můžete pou­žít?
Kleki je rozší­řené malování, které spolu kloubí prvky Malování (jak jej známe z Win­dows) a prvky z Pho­to­shopu či Gimpu (vrstvy, možnosti uklá­dání pro­jektů). Všechny možnosti, které tento nástroj nabízí jsou zdarma.

Nemu­síte se tedy bát, že po upra­vení obrázku vám zůstane na něm nějaké vidi­telné ozna­čení, v kte­rém nástroji jste jej dělali. Kleki můžete pou­žít nejen na počí­tači. Ale i v tabletu či smartphonu. Nutností je pouze mít pro­hlížeč. Žádná instalace není potřeba.

Kleki: pra­covní pro­středí a práce v něm
Při načtení úvodní stránky, vidíme v levé části bílou, prázdnou plo­chu. Toto je pro­stor pro vaši tvo­ři­vost. V pravém sloupci máte všechny nástroje, které jsou dostupné. Můžete zde vyu­žít štětec, u kte­rého si pod pale­tou barev nastavíte, jakou tvr­dostí, velikostí a kry­tím chcete malovat. Samo­zřej­mostí je i kapátko, které můžete vyu­žít například při retu­ších.

Další záložka jsou vrstvy, které uživa­teli usnadňují pou­žití nástroje. Nemusí se tak bát, že pokud špatně upraví obrázek, není cesty zpět, jak je tomu například v Malování. Kaž­dou větší úpravu je možno dělat v jiné vrstvě, se kte­rou poté můžete pohy­bovat a vyhnete se tak nepří­jem­nos­tem, když zjis­títe, že barva nesedí nebo strom, který chcete při­dat do obrázku, je moc velký. Vrstvy poté můžete i různě spo­jovat.

Další záložka se jmenuje Edit. Zde můžete upravovat například foto­grafie a jejich kon­trast, udě­lat z obrázku nega­tiv či zvětšit plátno nebo pouze samotný obrázek. Kleki nabízí 12 růz­ných trans­for­mací. Poslední záložka je důležitá pro uklá­dání vytvo­řeného obrázku. Můžete si zde také nahrát svojí foto­grafii, kte­rou potře­buje upravit. Podpo­ruje všechny známé for­máty obrázků.

Pokud se vám zdá, že obrázek je malinký na edit, pro­tože potře­buje upravit pouze část, nástroj obsahuje také lupu. Můžete vyu­žít kolečko na myši nebo plus v panelu nástrojů. Najdete i zde tla­čítko zpět, pokud se potře­bujete vrá­tit o krok, dva zpět.

Nově v nabídce je Kleki fórum, kde se můžete pochlu­bit svým výtvo­rem či dis­ku­tovat nad případným vylepšením. Pokud potře­bujete upravit foto­grafii v tabletu, smartphonu, bát se nemu­síte. Kleki je plně kompa­ti­bilní s pro­hlížeči. Jediná nepří­jem­nost může nastat, pokud bude pro­hlížeč hlá­sit chybě­jící plug-​in. Kleki však v HELP sli­buje, že Kleki funguje i bez těchto pří­davných plug-​inů.

Regis­trace a její pod­mínky
Není zde žádná regis­trace.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Kleki je plně zdarma a bez ome­zení.

Kleki v bodech

  • plná kompa­ti­bi­lita na přenosných zařízeních
  • rychlá edi­tace obrázků bez nutnosti instalace
  • rychlá a jedno­du­chá editace
  • online edi­tace bez nutnosti instalace
Název Kleki
WWW http://​kleki​.com/
Cena Zdarma
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Nepo­vinná
Tagy

Nej­čas­tější tagy