Motto: Máme vždy perfektně uklizeno, každý nástroj najdete tam, kde jste ho nechali.

Loupe

(0 — hla­sovalo uživatelů)

Perfektní tvo­řítko koláží z vašich foto­grafií a obrázků! Vy jen vybe­rete foto­grafie a šablonu, která defi­nuje tvar, do kte­rého budou foto­grafie posklá­dány. Jedná se o vtipnou a poutavou formu pre­zen­tace fotografií!

K čemu Loupe je a na co jej můžete pou­žít?
Loupe je v základní verzi bez­platný online nástroj, který slouží k tvorbě koláží z foto­grafií, které následně poskládá do nějaké vámi zvo­lené šablony. Kromě předpři­pra­veného obrov­ského množ­ství nej­růz­nějších šablon si můžete nakres­lit svoji vlastní. A pokud nesto­jíte o obrázky, můžete prostě napsat text, který bude z fotek následně vysklá­dán.

Pokud hle­dáte novou a ještě neokou­kanou možnost, jak sdí­let svoje foto­grafie nebo jak upoutat pozornost v pre­zen­ta­cích či na něja­kém pro­pa­gačním letáčku, tak jste ji právě našli.

Loupe: pra­covní pro­středí a práce v něm
Tvorba koláže je velmi snadná, není ani potřeba žádná regis­trace. Prostě při­jdete a můžete začít. Hned na úvodní stránce nástroje kliknete na „Make Your Own“ a pus­títe se do díla. Ihned jste vyzvání k nahrání foto­grafií, což pro­bíhá pomocí slu­žeb od tře­tích stran. Vyu­žít můžete svůj účet na Face­booku či Google Drive. Vyhle­dávat a následně vklá­dat fotky umožňuje Loupe přes Google, Instagram, Twit­ter, Tum­blr nebo rovnou vložením URL adresy, ze které jsou načteny obrázky, jež se na stránce nachází.

Kaž­dou nale­zenou foto­grafii, kte­rou chcete následně v koláži pou­žít, ozna­číte myší. Jakmile jste s výbě­rem i množ­stvím fotek spoko­jeni, kliknete na „Add Pho­tos“ a dostanete se do vlast­ního edi­toru. V horním horizon­tálním menu vidíte nej­růz­nější šablony, do jejichž tvarů lze foto­grafie posklá­dat. Pokud si nevy­be­rete, jedno­duše si namalujete vlastní nebo si napí­šete text.

Ver­tikální menu slouží k úpravám vaší koláže. Kromě tvorby zcela nové koláže, můžete při­dat další foto­grafie, pro­mí­chat je a určit i jejich množ­ství, které má být k tvorbě koláže pou­žito. Měnit můžete i velikost rámečků fotek nebo barvu pozadí. Jakmile jste s úpravami hotoví, kliknete na velké tla­čítko „Save“ a následně při­dáte název, popi­sek a určíte, zda je kolář veřejná nebo sou­kromá. Výsle­dek můžete jedno­duše sdí­let do soci­álních sítí, posí­lat e-​mailem nebo pomocí jedno­duchého kódu vklá­dat do webových stránek. Koláž si také můžete stáh­nout a uložit do počí­tače ve for­mátu JPG.

Loupe dokonce nabízí i zálož­kovací tla­čítko, které si pře­táh­nete do lišty v pro­hlížeči. Pokud se pak nacházíte na stránce, která obsahuje zají­mavé obrázky, které tou­žíte zko­lážovat, prostě na tla­čítko kliknete a jste okamžitě přene­seni do edi­toru a můžete začít pra­covat. Loupe má v nabídce i desk­to­po­vou verzi a aplikace pro iPhone a iPad.

Regis­trace a její pod­mínky
Nic jako regis­trace není potřeba. Regis­trace jako taková dokonce ani umožněna není.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Nástroj je zcela zdarma a je plně funkční a vyu­ži­telný. Má však jistá ome­zení, které odstra­ňují 2 pla­cené verze. Tyto například nemají vodo­znak nástroje, umožňují koláž stáh­nout a uložit ve for­mátu PSD (kvůli manuálním úpravám v grafických edi­to­rech) a také třeba možnost svoji kolář uložit a následně v budoucnu pokra­čovat v jejím upravování. Takováto licence stojí pro osobní pou­žívání $40 a pro komerční $75.

Loupe v bodech

  • tvo­řítko koláží z fotografií
  • foto­grafie možno sklá­dat do předpři­pra­vených šablon nebo nakres­lit vlastní
  • pro nahrání fotek je vyu­žíváno tře­tích služeb
  • zcela zdarma a bez registrace
Název Loupe
WWW http://​www​.getloupe​.com
Cena Zdarma /​$40 /​$75
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Nepo­vinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy