Motto: Dět­ský kou­tek je pří­stupný pro všechny dospělé. U nás si rád hraje každý.

Picozu

(2 — hla­sovalo uživatelů)

Pec­kovní online grafický edi­tor. Pou­žívá se úplně snadno a má hro­madu skvě­lých vychytávek. Pokud odteď budete potře­bovat něja­kou edi­taci foto­grafie online, skočte si sem. Úspěch zaru­čen. Bez nervů, vzte­kání i registrace.

K čemu Picozu je a na co jej můžete pou­žít?
Picozu je bez­platný online grafický edi­tor, ve kte­rém můžete upravovat svoje foto­grafie a obrázky. Kromě základních úprav, jako je například ořezání, gumování, kres­lení tvarů nebo malování štět­cem nabízí i práci s nej­růz­nějšími efekty. A jelikož je opravdu pro­fe­si­o­nální, pracujete v něm ve vrst­vách.

Obrázky, které máte v plánu upravovat můžete zís­kat z obrov­ského množ­ství slu­žeb tře­tích stran, takže pokud jste na Face­book nahráli fotku a poz­ději zjis­tili, že by potře­bovala tro­chu doupravit, jedno­duše si ji do Picozu rovnou převez­mete.

Obrov­skou výho­dou je i to, že nemu­síte mít nain­stalovaný Adobe Flash nebo jakéko­liv jiné plu­giny. Stačí prostě pro­hlížeč. Picozu navíc nabízí i rozší­ření pro Mozilla Firefox, se kte­rým po nain­stalování můžete rovnou poři­zovat scre­en­shoty jednot­livých stránek, což je velice uži­tečná funkce nejen pro tes­tery, webo­tvo­řiče, lek­tory a lidi, kteří popi­sují online nástroje.

Picozu: pra­covní pro­středí a práce v něm
Práce s nástro­jem je velmi snadná a pokud jste někdy s něja­kým grafickým edi­to­rem pra­covali, měla by být i bez pro­blémů. Způ­sobů, jak nahrát vlastní fotku je hned něko­lik. Můžete nějaký obrázek nahrát ze svého počí­tače, uložit URL adresu, která na danou fotku přímo odkazuje nebo vyu­ži­jete slu­žeb tře­tích stran a pro­po­jíte Picozu se svým účtem na některé z násle­du­jí­cích slu­žeb: Face­book, Google Drive, Drop­box nebo Skydrive. Vyhle­dávat a vklá­dat obrázky můžete přes Flickr nebo Picasu. Pokud si chcete jenom pohrát, můžete vyu­žít i vlastní Picozu kni­hovnu obrázků a vybrat si z ní. Expor­tovat hotové a upra­vené fotky můžete na Face­book, Drop­box, Skydrive a Google Drive. Samo­zřej­mostí je možnost jejich uložení do vašeho počí­tače. Vybrat si můžete z velkého množ­ství for­mátů — PNG, JPG, BMP, PDF, PS, ICO, TIFF a tak dále. Pokud se regis­trujete, můžete pra­covat s Picozu Cloud, do kte­rého si fotky můžete nahrát a zpětně se k jejich úpravám vra­cet.

Co se týká samotné práce s nástroji, je, jak již bylo uve­deno, velmi podobná ostat­ním edi­to­rům. Horní menu slouží k vytvo­ření nové pra­covní plo­chy, k nahrání i uklá­dání obrázků a můžete pomocí něj apli­kovat složi­tější efekty, jako jsou nej­růz­nější fil­try. Nalevo se nachází „kla­sický“ výběr nástrojů, které možná znáte z MS Malování — tvar, guma, štětec, kapátko, sprej nebo ořezání obrázku. Každý z těchto nástrojů má boha­tou nabídku podna­sta­vení. Pokud něco vklá­dáte (například tvar nebo malůvku štět­cem), je to auto­ma­ticky vloženo do nové vrstvy. Na pravé straně jsou pak infor­mace k dané fotce, jako je náhled, práce s vrst­vami a barvy.

Regis­trace a její pod­mínky
Pro pou­žívání se regis­trovat vůbec nemu­síte. Obrázek si nahrajete, upravíte i uložíte do svého počí­tače bez regis­trace. Pokud si však chcete svoje výtvory uklá­dat přímo do Picozu nebo tou­žíte, aby si Picozu pama­toval vaše nej­růz­nější nasta­vení, musíte se regis­trovat. Zadáváte jen uživa­tel­ské jméno, e-​mail a heslo. Na žádné potvrzení neče­káte, můžete se rovnou při­hlá­sit.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Nástroj je zcela zdarma.

Picozu v bodech

  • online grafický editor
  • snadné ovlá­dání, velké množ­ství efektů a úprav
  • možnost pro­po­jení se služ­bami tře­tích stran
  • zcela zdarma a bez registrace
Název Picozu
WWW http://​www​.picozu​.com
Cena Zdarma
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Nepo­vinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy