Motto: Jsme jako cuk­rárna, ve které můžete sníst, co chcete a nic za to neplatíte.

Fotor

(10 — hla­sovalo uživatelů)

Online edi­tor pro vaše foto­grafie, který nabízí opravdu velmi širokou škálu nej­růz­nějších efektů a udě­lá­tek, která z oby­čejného obrázku udě­lají umě­leckou a pro­fe­si­o­nální úžasnost. Pro­blém nastává pouze v tom, že sami nevíte, kte­rou možnost si pro zkrášlení vaší fotky vlastně vybrat!

K čemu Fotor je a na co jej můžete pou­žít?
Fotor je bez­platný online edi­tor pro vaše fotky a obrázky. Kromě kla­sických úprav (jako je například změna velikost, ořezání nebo oto­čení) umí do fotek při­dávat pokro­čilé efekty, zará­movat je, vklá­dat kliparty a také texty. A to ještě není všechno! Dále vás nechá udě­lat zají­mavé téma­tické pohlednice a kar­tičky (Vánoce, naro­zeniny, oslavy, valen­týnky, den matek a tak dále). A stále to ještě není všechno! Fotor totiž umí udě­lat bom­bas­tické koláže z nahraných fotek. A pokud jste kdy chtěli vyzkou­šet tech­no­logii HDR, už k tomu nepo­tře­bujete nějaké drahé soft­wary a vyba­vení. Tohle totiž Fotor zmákne taky.

Ve zkratce: znát tenhle edi­tor se doopravdy vyplatí, pro­tože toho umí spoustu. A vy tak máte s mini­mem námahy pro­fe­si­o­nální, neokou­kané, kre­a­tivní a pou­ži­telné výsledky.

Fotor: pra­covní pro­středí a práce v něm
Práce s nástro­jem je velmi jedno­du­chá a pokud jste již někdy v něja­kém edi­toru na úpravu fotek pra­covali, tak snad nemů­žete mít nejmenší pro­blém. A to i přesto, že je edi­tor poměrně obsáhlý. Dostanete se do něj tak, že na hlavní stránce nástroje kliknete na tla­čítko „Open a file“, při­čemž v dalším kroku vybe­rete ze svého počí­tače sou­bor, který chcete upravovat.

Horizon­tální menu v edi­toru vám umožní pře­pnout se z kla­sických úprav do tvorby koláží, pohlednic nebo HDR. Levá strana edi­toru je vždy věnována výběru nástrojů/​efektů/​stylu koláží/​typů pohlednic a tak podobně. Zcela napravo je pro­stor pro nahrané foto­grafie, se kte­rými v edi­toru pracujete. Kromě toho, že je tedy můžete nahrávat ze svého počí­tače, je můžete vklá­dat přímo pomocí URL adresy nebo si je převzít z nějaké další online služby (Face­book, Picasa, Flickr).

Střed edi­toru je vlastní plo­cha, na které se nachází aktuální obrázek, který upravujete. No a jakmile jste s úpravami hotoví, kliknete na tla­čítko „Save and share“, které se nachází ve všech částech edi­toru vždy v levé části úplně jako poslední z tla­čí­tek. Můžete si vybrat, v jakém for­mátu a v jaké kva­litě obrázek chcete a pak už ho prostě jen uložíte k sobě do počí­tače nebo ho pomocí nějaké z nabízených online slu­žeb (Face­book, Twit­ter, Picasa, Tum­blr, Flickr) pošlete do světa.

Regis­trace a její pod­mínky
Fotor vás žádnou regis­trací neo­travuje. Prostě při­jdete a můžete začít pra­covat!

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Nástroj je zcela zdarma.

Fotor v bodech

  • foto­edi­tor
  • základní i pokro­čilé efekty, pohlednice, koláže, HDR
  • hotové výtvory možno uklá­dat přímo do počí­tače nebo sdí­let online
  • zcela zdarma a bez registrace
Název Fotor
WWW http://​www​.fotor​.com/?s=m
Cena Zdarma
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Nepo­vinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy