Motto: Dět­ský kou­tek je pří­stupný pro všechny dospělé. U nás si rád hraje každý.

BeFunky

(7 — hla­sovalo uživatelů)

Mon­strózní grafický edi­tor přímo v okně vašeho pro­hlížeče. Úprava fotek zábavnou, hravou a hlavně pro­fe­si­o­nální for­mou. V nabídce úprav kromě základů i hustý nános úžasných efektů. A k tomu navíc tvorba koláží. A možnost pro­vázat BeFunky s dalšími online služ­bami, které se zabývají foto­grafiemi. Úžasnost v jednom balení.

K čemu BeFunky je a na co jej můžete pou­žít?
BeFunky je v základní verzi bez­platný online foto­edi­tor. To zna­mená, že vy nahrajete foto (ze svého počí­tače nebo z nějaké služby, kte­rou pou­žíváte) a upravíte ho. Kromě kla­sických základních úprav si můžete doopravdy vyhrát s nej­růz­nějšími efekty a tvo­řit tak půso­bivá díla. Dále je vám k dis­po­zici tvo­řítko koláží. Vy opět vložíte fotky a nástroj se postará o ten zby­tek. Samo­zřejmě k vaší plné spoko­jenosti.

Funguje to i bez regis­trace. Při­jdete a tvo­říte. Jestliže chcete mít pří­stup ke svým minu­lým tvor­bám rovnou v nástroji, tak se prostě regis­trujete a zís­káte tak pro­stor pro jejich uklá­dání. A k tomu navíc možnost inter­a­go­vat s ostat­ními uživa­teli (hodno­cení, komen­tování a sdí­lení jejich prací), což vede k další inspi­raci a roz­voji kre­a­tivit. A jestliže chcete ještě víc, máte v nabídce 2 pla­cené verze, které vám umožní být ještě větším pro­fe­si­o­ná­lem, co se úpravy fotek týče.

BeFunky: pra­covní pro­středí a práce v něm
Je to úplně jedno­duché i v případě, že jste s grafickými nástroji zatím nese­děli ani ve spo­lečném vla­kovém coupé. Ihned poté, co edi­tor z hlavní strany spus­títe tla­čít­kem „Get Star­ted!“, vybí­ráte obrázek, který chcete upravovat (nahrajete z vlast­ního počí­tače, Face­booku, Picasy, Flickru, Pho­to­bucketu nebo rovnou vytvo­říte svoji webka­me­rou). A pokud máte u nástroje účet, můžete si vybrat fotku i odtud. A pakliže to chcete jen vyzkou­šet, tak si můžete nabídnout vzo­rové fotky.

Na levé straně je menu, pomocí kte­rého s nahraným obráz­kem čarujete. Zcela nahoře v menu máte vybráno „Photo Edi­tor“, pro­tože ke kolážím se dostaneme za chvilku. Pod tím jsou roz­balené nějaké totálně základní úpravy (ořezání, změna velikosti, oto­čení, zaostření a tak podobně) a když si chcete pohrát víc, stačí si roz­kli­kat menu pod touto nabídkou. Jestliže chcete další efekty, vklá­dání rámečků, textů, tex­tur či obrysů a sym­bolů, musíte se pře­pnout ikon­kami těchto možností (úplně vlevo). A následně už je jenom na vás, jak svoji fotku obo­ha­títe a okrášlíte.

Jakmile jste s výsledkem spoko­jeni, kliknete nahoře na tla­čítko „Save“ a vybe­rete, kam chcete obrázek uložit. Kromě svého počí­tače máte k dis­po­zici služby výše jmenované (když byl vybí­rán obrázek k úpravě).

Nyní se dostáváme k tvorbě koláží. Do té se pře­pnete opět pomocí levého menu, kde místo „Photo Edi­tor“ vybe­rete „Collage Maker“. Tvorba je obdobná, jako úprava fotek. Nahrajete obrázky ze kte­rých chcete koláž vytvo­řit a navo­líte si, jak mají být jednot­livé obrázky roz­mís­těny. A pak už je jen tahem vložíte do té správné kolonky. Až jste spoko­jeni, tak opět uložíte a je hotovo.

Regis­trace a její pod­mínky
Pro pou­žívání není regis­trace vůbec nutná. Při­jdete a tvo­říte. Jestliže ale chcete zís­kat pro­stor, kam byste svoje práce mohli bez­pro­blé­mově uložit a někdy v budoucnu pokra­čovat dál, je regis­trace výhodná. Umožní vám totiž pří­stup k vašim pra­cím. Další výho­dou regis­trace je možnost sle­dovat ostatní uživa­tele a jejich tvorbu, kte­rou můžete hodno­tit, komen­tovat a sdí­let. Takový skvělý tok inspi­race.

Do regis­trace zadáváte uživa­tel­ské jméno, e-​mail a heslo. Při­hlá­sit se také můžete pomocí soci­ální sítě Face­book, pakliže u ní máte vytvo­řen účet.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Nástroj je v základní verzi zcela zdarma. Tato verze je totálně pou­ži­telná, ale pokud vám například vadí pří­tom­nost reklam, můžete si zakou­pit jednu z pla­cených verzí. První je za $4.95 měsíčně a druhá za $14.95 měsíčně. Sou­pis komplet­ních funkcí a výhod můžete zkouknout na obrázku.

BeFunky v bodech

  • edi­tor foto­grafií a obrázků
  • jedno­duché ovlá­dání, obrov­ské množ­ství úprav
  • tvorba koláží
  • po regis­traci máte možnost inter­akce s ostat­ními uživateli
  • základní verze zdarma a bez registrace
Název BeFunky
WWW http://​befunky​.com
Cena Zdarma /​$4.95 /​$14.95
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Nepo­vinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy