Motto: Jsme jako cuk­rárna, ve které můžete sníst, co chcete a nic za to neplatíte.

FontStruct

(2 — hla­sovalo uživatelů)

Pře­mýš­leli jste někdy nad tím, že byste chtěli mít vlastní písmo? Nebo si chcete jen nějaké spe­ci­ální, krásné, ozdobné… jakéko­liv písmo stáh­nout a pou­žívat? Hned a zdarma? Font­Struct to všechno umí!

K čemu Font­Struct je a na co jej můžete pou­žít?
Font­Struct je bez­platný online nástroj, který slouží k tvorbě fontů (počí­ta­čového písma). Dá vyu­žívat aktivně i pasivně. Aktivně tak, že tvo­říte vlastní fonty. Pasivně tak, že pro­cházíte již vytvo­řené a jedno­duše si ty, které se vám líbí, stáh­nete a uložíte do počí­tače a můžete je nor­málně vyu­žívat.

Nové a hezké písmo se skvěle hodí pro různé pří­leži­tosti, pro tvorby pozvánek, ozná­mení, posterů a dalších nej­růz­nějších pro­pa­gačních mate­ri­álů. Nezvyklé písmo je vhodné i pro zvý­raz­nění a ozvláštnění prak­ticky čehoko­liv, co na svém počí­tači vytvá­říte, klidně i pro webové stránky! Tvo­ři­vosti se meze nekla­dou a Font­Struct nabízí velmi bohatý arzenál roz­ličných písem.

Font­Struct: pra­covní pro­středí a práce v něm
Celý pro­ces tvo­ření nového písma začíná jeho pojmenováním. Poté se již dostanete do „Font­Struc­toru“, což je edi­tor pro tvorbu písma, který je vytvo­řený v Adobe Flash. K dis­po­zici máte pro každé pís­meno či znak prázdnou mřížku a obrov­ské množ­ství nej­růz­nějších geo­me­t­rických útvarů, kte­rými zaplňujete mřížku – tedy ve které tva­rujete dané pís­meno či znak. Pro­ces tvorby nového písma je poměrně náročný. Edi­tor navíc nabízí obrov­ské množ­ství edi­tací a úprav.

Vytvo­řený font můžete pone­chat sou­kromý a neu­možnit ostat­ním uživa­te­lům, aby ho stahovali a pou­žívali.

Pokud písmo tvo­řit nechcete a pouze si potře­bujete nějaké stáh­nout, pou­žijte gale­rii, kde můžete vytvo­řená písma pro­hlížet a stahovat. K dis­po­zici je i možnost pro­hlížení a vyhle­dávání podle katego­rií. Písmo je stahováno ve for­mátu TTF.

Každé písmo (i to, které není vytvo­řené vámi), si můžete upravit. To je při­jde velmi vhod například ve chvíli, kdy se vám daný font velmi líbí, ale chybí mu háčky a čárky. Tak si je jedno­duše dodě­láte.

Na stránce konkrét­ního písma si ho můžete rovnou stáh­nout, ale také ho třeba ohodno­tit a oko­men­tovat. Každé písmo je také možné pomocí jedno­duchého kódu, který je auto­ma­ticky gene­rován, vklá­dat do webových stránek, což je vhodné například jako reklama a pro­pa­gace pro vaše písma.

Pod­mínkou vyu­žívání Font­Struc­toru je, že v něm vytvo­řená písma nebu­dete pro­dávat komerčně.

Regis­trace a její pod­mínky
Pro pou­žívání je nutné se regis­trovat. Zadáte pouze uživa­tel­ské jméno, heslo a e-​mail.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Font­Struct je zcela zdarma.

Font­Struct v bodech

  • nástroj pro tvorbu počí­ta­čového písma
  • tvorba vlastní gale­rie či pro­cházení již vytvo­řených písem
Název Font­Struct
WWW http://​font​struct​.com/
Cena Zdarma
Náročnost Středně nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Povinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy