Motto: Pří­jemné pro­středí a káva zdarma ke kaž­dému nástroji (jen si ji musíte uvařit).

Psykopaint

(4 — hla­sovalo uživatelů)

Psykopa­int je zají­mavý nástroj pro online kres­lení a úpravy fotek a obrázků pomocí růz­ných efektů. Můžete jej tedy vyu­žívat kre­a­tivně, ale i s ním zabít volný čas.

K čemu Psykopa­int je a na co jej můžete pou­žít?
Psykopa­int je bez­platný online nástroj vytvo­řený v Adobe Flash, který slouží pro online kres­lení a úpravu foto­grafií při­dáváním zají­mavých efektů.

Psykopa­int : pra­covní pro­středí a práce v něm
Psykopa­int začínáte vždy pou­žívat tím, že přímo na hlavní stránce kliknete na „Let’s paint stuff“. Otevře se vám nabídka s třemi možnostmi. Nástroj můžete pou­žívat dvěma způ­soby – buď dostanete čisté plátno a namalujete nový obrázek nebo nějaký nahrajete a pouze ho upravujete. Pokud si nejste jistí nebo se chcete inspi­rovat, můžete si pro začá­tek vybrat předpři­pra­vená zku­šební obrázky a vše si na nich vyzkou­šet — což je třetí možnost v nabídce.

Pokud se roz­hodnete pro čisté plátno, zvo­líte v nabídce „good old pain­ting“ a nejdříve si nastavíte jeho roz­měry a poté již můžete dát prů­chod své kre­a­tivitě. K zaplnění plátna můžete vyu­žívat zají­mavé štětce a nástroje, které si vybí­ráte vlevo dole. Jakmile jste se svým výtvo­rem spoko­jeni, můžete ho uložit do gale­rie a sdí­let ho po webu nebo vytvo­řit e-​pohlednici, kte­rou lze zasí­lat e-​mailem.

Psykopa­int umožňuje i uložení výtvoru do do počí­tače – buď v malé verzi, která je bez vodo­znaku nebo ve větší, která však vodo­znak obsahuje. Když chcete obrázek ve velkém roz­li­šení a bez vodo­znaku, musíte za něj „zapla­tit“ míst­ním pla­ti­dlem, takzvanými Psyko­co­iny. Ty můžete zís­kat například pomocí svých přá­tel a zná­mých, pokud se u Psykopa­intu také regis­trují.

Jestliže chcete upravovat vlastní fotku nebo obrázek, opět kliknete nahoře v menu na „Paint“ a vybe­rete „paint a photo“ a v prvním kroku nahrajete vlastní fotku nebo obrázek a pak postu­pujete naprosto stejně, jako u čistého plátna. Dáváte prů­chod své kre­a­tivitě a až jste hotovi, obrázek si uložíte nebo ho online sdí­líte.

Regis­trace a její pod­mínky
Pokud chcete Psykopa­int pou­žívat pouze na odre­a­go­vání a jako „time was­ter“, regis­trovat se nemu­síte. Hned po načtení si v něm můžete malovat a upravovat obrázky. Pokud však oče­káváte něco víc (třeba možnost si obrázek uložit do počí­tače a rozší­řenou nabídku štětců i nástrojů), regis­trovat se musíte. Regis­trace je velmi rychlá – zadáváte pouze e-​mail, heslo a jméno. Při­hlá­sit se můžete i pomocí soci­ální sítě Face­book.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Základní verze je zdarma. Psykopa­int dále nabízí dvě verze pla­cené. Navíc můžete zís­kat offline (desk­to­po­vou) verzi nástroje, umožnění práce s vrst­vami, neli­mi­tované velikosti obrázků či možnost pou­žívat Psykopa­int pro komerční účely. Detaily si můžete pro­hlédnout na obrázku.

Psykopa­int v bodech

  • online kres­lení
  • úprava fotek
  • time was­ter, relaxace, kreativita
Název Psykopa­int
WWW http://​www​.psykopa​int​.com/
Cena Zdarma /​$6/​$9
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Nepo­vinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy