Motto: Máme vždy perfektně uklizeno, každý nástroj najdete tam, kde jste ho nechali.

Myoats

(4 — hla­sovalo uživatelů)

Nudíte se a chcete se něčím zabavit? Něčím, co je kre­a­tivní a bude vás to hrozně moc bavit? A ještě z toho můžete mít nějaký uži­tek? Tak se zabavte – Myoats!

K čemu Myo­ats je a na co jej můžete pou­žít?
Myo­ats je bez­platný online nástroj, který umožňuje kres­lit zají­mavé obrazce přímo v okně vašeho pro­hlížeče.

Myo­ats: pra­covní pro­středí a práce v něm
Hlavní částí tohoto nástroje je ovšem vlastní kres­lící „plátno“, které je vytvo­řené v Adobe Flash. Samotná tvorba je velmi intui­tivní – kres­líte pomocí držení levého tla­čítka myši. Na dolním okraji plátna máte k dis­po­zici 6 růz­ných nástrojů a jejich nasta­vení, které umožňují vytvá­řet opravdu fas­ci­nu­jící obrazce.

Designy, které vytvo­říte, můžete uložit do svého počí­tače ve formě obrázku, jako prů­hledný sou­bor ve for­mátu .png, vytvo­řit si z něj wallpaper nebo si jej uložit do svého účtu, což umožňuje design znovu edi­tovat a pra­covat s ním.

Myo­ats je zároveň komu­ni­tou – kromě pro­hlížení, hodno­cení a komen­tování designů ostat­ních uživa­telů se s nimi totiž můžete i přá­te­lit a poví­dat si s nimi ve fóru. Samo­zřej­mostí je také umožnění per­so­na­lizace vašeho pro­filu.

Regis­trace a její pod­mínky
Pro „oby­čejné hraní“ není nutná regis­trace, ale pokud chcete svoje výtvory uklá­dat nebo stahovat do svého počí­tače, regis­trovat se musíte. Regis­trace je velmi rychlá – zadáváte pouze e-​mail, uživa­tel­ské jméno a heslo.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Nástroj je zcela zdarma.

Myo­ats v bodech

  • relaxace, inspi­race, kre­a­tivita, design, zábava
  • možnost inter­a­go­vat s ostat­ními uživateli
Název Myo­ats
WWW http://​www​.myo​ats​.com/
Cena Zdarma
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Povinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy