Motto: Jsme dostupní 247; nemu­síte čekat, až otevře kopí­rovací cen­t­rum nebo lunapark.

LoonaPix

(2 — hla­sovalo uživatelů)

Tahle grafická uti­litka má moc! Z vás udělá celebritu a z vašeho loga megapro­jekt! Nevě­říte? Vyzkou­šejte, když všechny mar­ke­tingy selžou!

K čemu Loo­na­Pix je a na co jej můžete pou­žít?
Pře­devším je Loo­na­pix bez­platný nástroj, který slouží k online úpravě foto­grafií přímo ve vašem pro­hlížeči – pře­devším k při­dávání efektů.

Loo­na­Pix: pra­covní pro­středí a práce v něm
Pra­covní pro­středí je pře­hledné, neboť nástroj umožňuje pouze čtyři základní typy úprav foto­grafií či obrázků. Nechá vás vytvo­řit foto­efekt, zará­movat foto­grafii, vložit obli­čej do fotošab­lony nebo ořezat fotky do pře­dem urči­tého tvaru.

Práce s nástro­jem je velmi snadná – nejdříve vybe­rete jednu ze čtyř úprav, poté z nabídky efekt (ráme­ček, šablonu) a nahrajete obrázek! Můžete tro­chu upravit náhled a kliknete na tla­čítko „Vytvo­řit“. Výsledné dílo pak můžete znovu edi­tovat, smazat nebo sdí­let.

Sdí­let ho můžete do soci­álních sítí, pro­střednic­tvím vygene­rované URL adresy, zaslat jej někomu e-​mailem nebo ho pomocí jedno­duchého kódu vložit do webové stránky.

Regis­trace a její pod­mínky
Regis­trace vůbec není nutná.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Nástroj je zcela zdarma.

Loo­na­Pix v bodech

  • umožňuje upravovat fotografie
  • nabízí roz­sáhlé množ­ství efektů
  • není potřeba žádná zna­lost grafiky nebo úprav fotografií
Název Loo­na­Pix
WWW http://​www​.loo​na​pix​.com/
Cena Zdarma
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ano
Regis­trace Nepo­vinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy