Motto: Máme vždy perfektně uklizeno, každý nástroj najdete tam, kde jste ho nechali.

Queeky

(1 — hla­sovalo uživatelů)

Que­eky je online nástroj, který slouží pro kres­lení přímo v okně pro­hlížeče. Vše velmi pro­fe­si­o­nálně — není to jen další oby­čejný edi­tor do sbírky, dokonce umožňuje práci s vrstvami.

K čemu Que­eky je a na co jej můžete pou­žít?
Que­eky je v základní verzi bez­platný online nástroj (vytvo­řený v Adobe Flash), který umožňuje uživa­teli kres­lit přímo v okně pro­hlížeče. Úvodní stránka vám však nabídne další možnosti. Stanete se malí­řem nebo edi­to­rem? Půjdete se jen „pro­jít“ po gale­rii a shlédnete výtvory jiných? Volba je na vás!

Que­eky: pra­covní pro­středí a práce v něm
Abyste se dostali přímo k vlast­nímu kres­lení, je nutné na hlavní stránce vybrat nahoře v menu „Tools“ a po roz­vi­nutí nabídky „Que­e­kyPa­int“. Objeví se bílý papír, na který můžete začít kres­lit. Nabízí se celá řada štětců a nástrojů, které k tomu můžete vyu­žívat. Que­e­kyPa­int je opravdu komplexní, umožňuje dokonce práci s vrst­vami.

Pokud budete pro­cházet štětce a některý vybe­rete, může se vám stát, že budete upo­zorněni, že tento štětec je možno pou­žívat jen v pla­cené verzi.

Regis­trace a její pod­mínky
K jeho vyu­žívání není nutná regis­trace, ale při regis­trování zís­káte možnost vyu­žívat Que­eky i jako soci­ální síť, inter­a­go­vat s ostat­ními uživa­teli, hodno­tit jejich kresby a komen­tovat je. Dále také můžete své kresby, pokud je chcete zachovat, uklá­dat přímo do svého uživa­tel­ského účtu (není tedy nutné je stahovat a uklá­dat do svého počí­tače). Regis­trace je velmi rychlá, zadáte pouze mail a uživa­tel­ské jméno.

Pokud ovšem chcete pouze kres­lit či pro­cházet gale­rie ostat­ních uživa­telů a nechcete vyu­žívat další možnosti, které regis­trace nabízí, regis­trovat se nemu­síte.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Pla­cené verze jsou v nabídce celkem tři, každá z nich obsahuje aplikaci Que­eky ke stažení (takže pro kres­lení již nebu­dete potře­bovat pro­hlížeč ani při­po­jení k internetu), podporu pro vysoké roz­li­šení vašich obrázků, možnost vytvá­ření ani­mace v Adobe Flash a velké množ­ství dalších štětců. Pla­cené veze jsou navíc bez reklam (které jsou jinak na strán­kách Que­eky zob­razovány) a udržují aplikaci trvale aktua­lizovanou.

Pla­cené verze mají ome­zenou dobu trvání a jsou roz­dě­leny podle velikosti kre­seb vytvo­řených ve velkém roz­li­šeni a podle počtu stažení Fla­shových ani­mací. „Pre­mium Star­ter“ (€2.95) nabízí 10MB velký pro­stor pro kresby ve vysokém roz­li­šení a možnost stažení 5 Fla­shových ani­mací, doba trvání je ome­zena na 2 týdny. Verze „Pre­mium 6″ (€14.95) trvá 6 měsíců, nabízí 250MB pro­stor pro kresby ve vysokém roz­li­šení a možnost stažení až 60 Fla­shových ani­mací. Poslední pla­cená verze je „Pre­mium 12″ (€24.95), s délkou trvání 12 měsíců, který nabízí pro­stor 500MB a možnost stáh­nout si až 120 Fla­shových ani­mací.

Que­eky v bodech

  • online kres­lení
  • možnost odre­a­go­vání, relaxace, pro­jevu kreativity
  • práce ve vrstvách
  • 3 pla­cené verze — možnost práce v offline režimu
Název Que­eky
WWW http://​www​.que​eky​.com/
Cena Zdarma /€2.95 /€14.95/ €24.95
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Nepo­vinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy