Motto: Jsme jako cuk­rárna, ve které můžete sníst, co chcete a nic za to neplatíte.

ScribblerToo

(4 — hla­sovalo uživatelů)

Scribbler­Too je velmi návy­kový online nástroj určený pro kres­lení přímo v okně prohlížeče.

K čemu Scribbler­Too je a na co jej můžete pou­žít?
Scribbler­Too je bez­platný online nástroj vytvo­řený v Adobe Flash. Slouží k online malování a kre­a­tivnímu vyžití.

Scribbler­Too: pra­covní pro­středí a práce v něm
Prostě při­jdete a na při­pra­vené plátno můžete rovnou začít kres­lit. V horní části je pak možnost měnit nasta­vení „štětce“, plátna i barev. Můžete nahrávat obrázky, které máte uložené ve svém počí­tači a ty dále upravovat a zkrášlovat pomocí Scribbler­Too.

Výho­dou nástroje je, že prak­ticky vše, co v něm nakres­líte, vypadá dobře. Bez ohledu na váš talent či netalent. Toho lze vyu­žít například při tvorbě letáčků či pro­pa­gačních mate­ri­álů. Vytvo­řené dílo totiž můžete bez pro­blému stáh­nout a uložit do počí­tače ve for­mátu .PNG.

Pou­žívání nástroje je velmi návy­kové a časožroucí, proto opa­trně!

Regis­trace a její pod­mínky
Pro pou­žívání není nutná žádná regis­trace.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Nástroj je zcela zdarma.

Scribbler­Too v bodech

  • online kres­lení
  • relaxace, kre­a­tivita, time waster
  • vytvo­řené obrázky můžete pou­žít jako kre­a­tivní arzenál
Název Scribbler­Too
WWW http://​www​.zefrank​.com/​s​c​r​i​b​b​l​e​r​/​s​c​r​i​b​b​l​e​rtoo/
Cena Zdarma
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Nepo­vinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy