Motto: Pří­jemné pro­středí a káva zdarma ke kaž­dému nástroji (jen si ji musíte uvařit).

Spe­a­king Image

(2 — hla­sovalo uživatelů)

Spe­a­king Image je online edi­tor, který pře­tváří jedno­duché a oby­čejné obrázky a fotky v mul­ti­me­di­ální díla pro­fe­si­o­nální kvality.

K čemu Spe­a­king Image je a na co jej můžete pou­žít?
Spe­a­king Image je bez­platný online nástroj, který slouží k tvorbě mul­ti­me­di­álních obrázků. Upravování obrázků je velmi komplexní.

Můžeme do nich vklá­dat objekty, stejně jako v „kla­sickém“ Malování – čáry, linky, geo­me­t­rické tvary či bloky textu a to v růz­ných barvách. Samo­zřejmě lze upravovat i velikost obrázku. Spe­a­king Image navíc podpo­ruje práci s více vrst­vami.

Mul­ti­me­di­álnost obrázků spo­čívá v tom, že je možné do nich vklá­dat odkazy na wiki, videa, ozna­čovat jednot­livé body nebo oblasti na obrázku a při­dávat k nim popis.

Spe­a­king Image: pra­covní pro­středí a práce v něm
Nejdříve nahrajete obrázek, který chcete upravovat. Jeho maxi­mální velikost je ome­zena na 32 MB a maxi­mální roz­měry jsou 4096×4096 (větší bude přešká­lován). Dále vyplníte název, popis obrázku a nastavíte možnosti sou­kromí. Obrázek může být veřejný pro všechny (každý bude moct obrázek nejen pro­hlížet, ale také edi­tovat), veřejný s ome­zenou edi­tací (všichni mohou pro­hlížet, edi­tovat mohou pouze vámi schvá­lení uživa­telé) a nebo sou­kromý, kdy sami při­dáváte uživa­tele, kteří smí obrázek pro­hlížet a kteří ho smí edi­tovat.

Dále je zde možnost obrázek ota­go­vat (při­dat klí­čová slovat v podobě štítků) a poté už se můžete pus­tit do edi­tace obrázku, při­dávání videí či odkazů.

Výsledné dílo pak uložíte a můžete ho ihned začít sdí­let na soci­álních sítích nebo jej pomocí jedno­duchého kódu při­dat do vlast­ních webových stránek.

Regis­trace a její pod­mínky
Pro pou­žívání je nutná regis­trace, která je ale velmi rychlá – zadáte e-​mail a heslo. Po regis­traci je možné začít s nástro­jem ihned pra­covat.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Nástroj je zcela zdarma.

Spe­a­king Image v bodech

  • tvorba mul­ti­me­di­ální obrázky
  • vklá­dání odkazů, videí, při­dávání popisků
  • pokro­čilé edi­tování obrázků — umožňuje práci s vrstvami
Název Spe­a­king Image
WWW http://​www​.spe​a​kingi​mage​.org
Cena Zdarma
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Povinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy