Motto: Jsme dostupní 247; nemu­síte čekat, až otevře kopí­rovací cen­t­rum nebo lunapark.

Bomomo

(1 — hla­sovalo uživatelů)

Bomomo je online kres­lící nástroj, který umožňuje uživa­te­lům vytvá­řet abs­traktní obrazy přímo v okně interne­tového prohlížeče.

K čemu Bomomo je a na co jej můžete pou­žít?
Můžete ho vyu­žít jako time was­ter — tedy pro odre­a­go­vání, ukrá­cení dlouhé chvíle a pro kre­a­tivní vyžití. Také si v něm můžete s tro­chou šikovnosti při­pravit grafické podklady pro poz­dější tvorbu letáčků, pozvánek nebo čehoko­liv jiného.

Bomomo: pra­covní pro­středí a práce v něm
Na začátku dostanete prázdnou plo­chu, kte­rou můžete libovolně pokres­lit a to pomocí netra­dičních štětců, které si můžete vybrat v dolní části. Celkem je jich na výběr 20 a každý na plátno přidá unikátní barevný efekt. Pou­žívat Bomomo je velmi jedno­duché a snadné. Uživa­tel vlastně ani nemá plnou kon­t­rolu nad barevností nebo přesným tahem štětce.

Pokud chcete, můžete si výtvor uložit ve for­mátu JPG nebo PNG.

Regis­trace a její pod­mínky
Regis­trace zde ani nee­xis­tuje. Prostě při­jdete a můžete začít ihned tvo­řit.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Bomomo je zcela zdarma funkční, a to i bez omezu­jí­cích limitů.

Nástroj v bodech

  • online kres­lení
  • není nutná regis­trace, nástroj je zcela zdarma
  • možnost uložit si celé plátno ve for­má­tech JPG a PNG
Název Bomomo
WWW http://​bomomo​.com/
Cena Zdarma
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Nepo­vinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy