Motto: Dět­ský kou­tek je pří­stupný pro všechny dospělé. U nás si rád hraje každý.

Komu­nikace

Komu­nikace

Nástroje pro domluvu s kolegy, kama­rády nebo zná­mými. A to i multimediálně!

Hall

(0 — hla­sovalo uživatelů)

Hall je vaše osobní malá síť pro instant messa­ging. Prostě si pozvete par­tičku lidí a vytvo­říte si jednot­livé místnosti, kde si s nimi můžete pěkně v sou­kromí popo­ví­dat. A pokud si chcete poke­cat jenom s jedním, tak taky žádný pro­blém. Můžete si s ním dát kla­sickou šeptandu. Aby toho nebylo málo, nástroj vás nechá i nahrávat sou­bory a psát si poznámky. A vaše pro­duk­tivita roste!

IM+

(3 — hla­sovalo uživatelů)

Poke­cat si s kama­rády přímo v okně vašeho pro­hlížeče? ICQ, Jabber, MSN, Face­book, Skype, GTalk — nic není pro­blém! Poho­dlně, rychle, bez instalace a dokonce i ve vašem mobilním zařízení. No nevy­zkou­šejte to!

TinyLet­ter

(1 — hla­sovalo uživatelů)

Chcete začít lépe infor­movat své čtenáře, stu­denty nebo fanoušky? Máte spousty e-​mailových adres na které potře­bujete posí­lat zásadní či zají­mavé infor­mace? Nevíte jak to udě­lat snadno, jedno­duše a v milém vizuálním zpra­cování? Tak čtěte pozorně. TinyLet­ter je další z řady online nástrojů, které umožňují roze­sí­lání news­let­terů růz­no­ro­dých typů.

Imo

(2 — hla­sovalo uživatelů)

Potře­bujete se rychle na něco zeptat na něčem domlu­vit? Telefon vám nikdo nechce zvednout, napadne vás při­po­jit se ke svému online komu­niká­toru, ale jste na cizím počí­tači? Tak vyzkou­šejte Imo! Je to online služba, pomocí které se můžete snadno při­po­jit do účtů růz­ných komu­ni­kačních sítí.

tlk​.io

(1 — hla­sovalo uživatelů)

Chcete si s někým v reálném čase (a samo­zřejmě v online světě) popo­ví­dat, ale nemáte ho na účtu svého Instant Mes­sengeru? Nebo chcete do této konverzace dokonce zahrnout více osob? Bez ohledu na službu, kte­rou pro cha­tování pou­žívají? Řešením je instantní chat v okně vašeho pro­hlížeče! Pozvěte kama­rády a můžete si začít poví­dat nebo řešit pra­covní povinnosti. Nebo celý chat vez­měte a vložte si ho do webových stránek! Úžasné, jedno­duché a super použitelné!

Voca­roo

(2 — hla­sovalo uživatelů)

Hle­dáte online nástroj, který vám bez zby­tečných prů­tahů umožní nahrát hla­sovou zprávu a pak ji ihned ode­slat pří­jemci? Tak pak jste hle­dali Vocaroo!

Mail­Chimp

(3 — hla­sovalo uživatelů)

Mají ve vašem mar­ke­tingo­vém plánu místo news­let­tery? Pokud ano, jistě oceníte Mail­Chimp! Online službu, která vám umožní nejen news­let­tery poho­dlně ode­sí­lat, ale také je pro­fe­si­o­nálně navrh­nout, sdí­let na soci­álních sítích a sle­dovat jejich úspěšnost!

Nej­čas­tější tagy