Motto: Máme vždy perfektně uklizeno, každý nástroj najdete tam, kde jste ho nechali.

Imo

(2 — hla­sovalo uživatelů)

Potře­bujete se rychle na něco zeptat na něčem domlu­vit? Telefon vám nikdo nechce zvednout, napadne vás při­po­jit se ke svému online komu­niká­toru, ale jste na cizím počí­tači? Tak vyzkou­šejte Imo! Je to online služba, pomocí které se můžete snadno při­po­jit do účtů růz­ných komu­ni­kačních sítí.

K čemu Imo je a na co jej můžete pou­žít?
Nejste na svém počí­tači (například ve školní učebně nebo na počí­tači u kamaráda) — a nemů­žete tedy přímo instalovat komu­ni­kační pro­gramy?

Imo vám umožní se pouze přes pro­hlížeč při­hlá­sit do těchto sítí: MSN, Skype, Face­book, GTalk, AIM, ICQ, Yahoo, Steam, VKon­takte, Hyves, MySpace a Jabber.

K dis­po­zici je i mobilní verze pro iPhone, iPad, Android, Nokia i Blackberry.

Imo: pra­covní pro­středí a práce v něm
Snadnější to ani být nemůže. Stačí si pouze vybrat, do jaké sítě se chcete při­po­jit a pak už jen zadáte své platné při­hlašovací údaje.

Regis­trace a její pod­mínky
Pro pou­žívání není nutná regis­trace, prostě při­jdete a při­hlá­síte se do vámi vybrané sítě.

Regis­trovat se však můžete — pokud máte účtů více a v růz­ných sítích, uspo­říte tím čas, jelikož regis­trace vám umožní těchto něko­lik účtů sdru­žit do jednoho Imo účtu. „Kla­sická“ regis­trace pomocí e-​mailu umožněna není, musíte se při­hlá­sit pomocí Face­booku, Twit­teru nebo Linke­dInu.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Imo je zcela zdarma.

Imo v bodech

  • při­hlašování do růz­ných komu­ni­kačních sítí
  • podpora pro MSN, Skype, Face­book, GTalk, AIM, ICQ, aj.
  • zcela zdarma
  • bez regis­trace
  • mobilní verze pro iPhone, iPad, Android, Nokia i Blackberry
Název Imo
WWW https://​imo​.im/
Cena Zdarma
Náročnost Nená­ročný
Čeština Částečně
Regis­trace Nepo­vinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy