Motto: Pří­jemné pro­středí a káva zdarma ke kaž­dému nástroji (jen si ji musíte uvařit).

IM+

(3 — hla­sovalo uživatelů)

Poke­cat si s kama­rády přímo v okně vašeho pro­hlížeče? ICQ, Jabber, MSN, Face­book, Skype, GTalk — nic není pro­blém! Poho­dlně, rychle, bez instalace a dokonce i ve vašem mobilním zařízení. No nevy­zkou­šejte to!

K čemu IM+ je a na co jej můžete pou­žít?
IM+ je bez­platný online kli­ent, který vám umožní při­po­jení k některé z násle­du­jí­cích slu­žeb: Neighbors, MSN, AIM, Google Talk, Yahoo!, ICQ, Jabber, MySpace, Face­book, Skype, Vkon­takte, Yan­dex, Mail​.RU, Mamba, Odnoklassniki a Renren.

Pokud se vám někdy stane, že se budete chtít k některé z těchto slu­žeb při­po­jit, ale nebu­dete mít nain­stalovaného jejich kli­enta, můžete se prostě komfortně při­po­jit přímo v pro­hlížeči. Bez instalace, bez otá­lení — ve škole, u kama­ráda, v práci, v knihovně!

IM+ mobilní aplikace jsou k dis­po­zici pro Android, iPhone/​iPad, BlackBerry, Win­dows Mobile, Sym­bian, Java a WebOS.

IM+: pra­covní pro­středí a práce v něm
Pra­covat s nástro­jem je velmi snadné. Buď si na úvodní straně vybe­rete komu­ni­kační službu, kliknete na ni a při­hlá­síte se nebo se regis­trujete a do svého IM+ účtu si poté při­dáte jednot­livé komu­ni­kační služby, které chcete pou­žívat.

Regis­trace a její pod­mínky
Pokud se chcete pouze rychle při­po­jit k nějaké komu­ni­kační síti, regis­trovat se nemu­síte. Pakliže máte v úmyslu IM+ vyu­žívat čast­ěji, regis­trace se hodí.

Zís­káváte tím možnost uklá­dání his­to­rie svých komu­nikací a také pod svým účtem můžete sdru­žit všechny komu­ni­kační sítě, které pou­žíváte. To zna­mená, po regis­traci už se nemu­síte při­hlašovat do každé zvlášť.

Do regis­trace zadáváte pře­zdívku, e-​mail a heslo. Při­hlá­sit se můžete ihned po regis­traci, ale neza­po­meňte si zkon­t­ro­lovat svoji e-​mailovou schránku. Při­jde vám do ní e-​mail s kódem, na který musíte kliknout do 24 hodin po regis­traci. Jinak vám účet smažou. Při­hlá­sit se také můžete pomocí soci­ální sítě Face­book.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
IM+ je zcela zdarma.

IM+ v bodech

  • online kli­ent pro IM (podpora růz­ných komu­ni­kačních sítí)
  • MSN, AIM, Google Talk, Yahoo!, ICQ, Jabber, Face­book, Skype, aj.
  • zdarma, regis­trace není povinná, ale výhodná
  • verze pro Android, iPhone/​iPad, BlackBerry, Win­dows Mobile, Sym­bian, Java a WebOS
Název IM+
WWW https://​plus​.im/
Cena Zdarma
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Nepo­vinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy