Motto: Máme vždy perfektně uklizeno, každý nástroj najdete tam, kde jste ho nechali.

MailChimp

(3 — hla­sovalo uživatelů)

Mají ve vašem mar­ke­tingo­vém plánu místo news­let­tery? Pokud ano, jistě oceníte Mail­Chimp! Online službu, která vám umožní nejen news­let­tery poho­dlně ode­sí­lat, ale také je pro­fe­si­o­nálně navrh­nout, sdí­let na soci­álních sítích a sle­dovat jejich úspěšnost!

K čemu Mail­Chimp je a na co jej můžete pou­žít?
Mail­Chimp je v základní verzi bez­platný online nástroj, který slouží k hro­madnému roze­sí­lání e-​mailů.

Jedná se o skvělý mar­ke­tingový nástroj, který vám umožňuje pro­pa­go­vat svoje služby (výro­bek, coko­liv)! A nejedná se o pouhé roze­sí­lání e-​mailů.

Mail­Chimp serví­ruje kompletní řešení — od vytvá­ření a údržby růz­ných seznamů vašich odbě­ra­telů přes jedno­duché stylování opravdu skvěle funkčních regis­tračních for­mulářů. Zvládá pre­cizní vytvo­ření pro­fe­si­o­nálně vypa­da­jí­cího e-​mailu a ukáže vám kompletní sta­tis­tiky!

Mail­Chimp: pra­covní pro­středí a práce v něm
Jelikož se jedná o opravdu komplexní nástroj, je nej­lepší si ho prvně pro­jít, pro­kli­kat nebo si pře­číst zají­mavé pub­likace, které Mail­Chimp nabízí k pro­stu­dování. Nejenže budete umět Mail­Chimp pou­žívat jako pro­fíci, navíc budete znát základy (i pokro­či­losti) hro­madného posí­lání e-​mailů a news­let­terů.

Mail­Chimp, jako ostatně všechny nástroje v našem katalogu, je velmi návodný a snadný na ovlá­dání. V prvním kroku si vytvo­říte seznam odbě­ra­telů. Nějak chytře ho pojmenujete a při­dáte například adresu, na kte­rou budou moci následně vaše kon­takty odpo­ví­dat, své jméno, kon­taktní údaje a tak podobně.

Do takto vytvo­řeného seznamu pak můžete své odbě­ra­tele nahrát ručně nebo auto­ma­ticky (impor­tovat sou­bor XLS nebo CSV). Pro import můžete vyu­žít i jiné služby, jako například Sales­force, Google Docs, Zoho, Highrise, Zen­desk, Cap­sule a další.

Pokud máte seznam kon­taktů, můžete začít tvo­řit for­muláře (k odběru při­hlašovací i odhlašovací, aktua­lizace pro­filu a tak podobně). Následně si u nej můžete změnit design, pře­ložit do prefe­rovaného jazyka a následně sdí­let (jak URL adre­sou tak do soci­álních sítí) nebo pomocí jedno­duchého kódu vklá­dat do webových stránek.

A můžete odstar­tovat „campaign“ neboli samotné ode­si­ální e-​mailů. V prvním kroku vybe­rete seznam odbě­ra­telů (nebo jeho část), kte­rým chcete e-​mail ode­slat. Mail nějak pojmenujete, napí­šete jeho před­mět, dodáte ode­sí­la­tele a můžete se vrh­nout na vlastní tvorbu designu! Mail­Chimp nabízí množ­ství pro­fe­si­o­nálně vypa­da­jí­cích šablon, které pouze naplníte obsahem.

Poté už vás čeká jen kon­t­rola a ode­slání!

Regis­trace a její pod­mínky
Pro pou­žívání je nutná regis­trace. Zadáváte e-​mail, uživa­tel­ské jméno a heslo. Na zadanou adresu je vám poté zaslán e-​mail, který obsahuje ově­řovací odkaz, na který musíte kliknout a poté vyplnit kon­t­rolní otázky (kvůli ochraně vašeho účtu), jméno, adresu a časovou zónu. Tím je regis­trace kompletní a můžete s nástro­jem začít pra­covat.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Nástroj je v základní verzi zdarma. Pokud váš mai­ling list obsahuje do 2 000 adres a nemáte v plánu měsíčně ode­slat více než 12 000 e-​mailů, je pro vás základní verze zcela dosta­ču­jící. Co se týče pla­cených verzí, můžete si vybrat přesně takovou, která vám sedí co do počtu e-​mailů, které měsíčně ode­sí­láte nebo podle počtu kon­taktů, které máte ve svých sezna­mech. Pla­tit také můžete přesně podle toho, kolik e-​mailů ode­šlete.

Mail­Chimp v bodech

  • komplexní řešení pro ode­sí­lání hro­madných e-​mailů
  • pro­fe­si­o­nální šablony a vzhledy (e-​mailů i formulářů)
  • kompletní sta­tis­tiky
  • základní verze zdarma (do 2 000 kon­taktů a 12 000 ode­slaných e-​mailů měsíčně)
Název Mail­Chimp
WWW http://​mail​chimp​.com/
Cena Zdarma /​Dle počtu kon­taktů /​Dle měsíčně ode­slaných e-​mailů
Náročnost Středně náročný
Čeština Ne
Regis­trace Povinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy