Motto: Máme vždy perfektně uklizeno, každý nástroj najdete tam, kde jste ho nechali.

tlk​.io

(1 — hla­sovalo uživatelů)

Chcete si s někým v reálném čase (a samo­zřejmě v online světě) popo­ví­dat, ale nemáte ho na účtu svého Instant Mes­sengeru? Nebo chcete do této konverzace dokonce zahrnout více osob? Bez ohledu na službu, kte­rou pro cha­tování pou­žívají? Řešením je instantní chat v okně vašeho pro­hlížeče! Pozvěte kama­rády a můžete si začít poví­dat nebo řešit pra­covní povinnosti. Nebo celý chat vez­měte a vložte si ho do webových stránek! Úžasné, jedno­duché a super použitelné!

K čemu tlk​.io je a na co jej můžete pou­žít?
tlk​.io je bez­platný online nástroj, který vám umožňuje cha­tovat s kolegy a kama­rády. Jeho obrov­skou předností je jedno­duchost, se kte­rou se pou­žívá. Nikde vás nezdržují žádná nesta­vení nebo dokonce nutnost regis­trace. S tím však sou­visí asi jeho nej­větší nevý­hoda — sou­kromí. Pokud někdo zná (nebo jen náhodně uhodne) název vašeho chatu, dostane se přímo doprostřed vaší konverzace. V pravé části nástroje však vidíte, kolik osob je aktuálně v chatu pří­tomno (i za předpokladu, že si ještě nezvo­lili pře­zdívku), takže můžete poho­dlně odhadnout, že se k vám nějaký ten naru­ši­tel právě dostal. Navíc poté, co svoji konverzaci dokon­číte, můžete své zprávy smazat.

Pokud však narychlo potře­bujete zís­kat pro­stor, kde si můžete rychle vyměnit názory nebo si jen tak popo­ví­dat, je tlk​.io skvělá volba.

tlk​.io: pra­covní pro­středí a práce v něm
Práce s nástro­jem je zcela banální. Ihned na hlavní straně napí­šete do políčka název vašeho chatu a můžete začít. Zde je tro­chu pro­blém se sou­kro­mím, pro­tože kdoko­liv daný název zná (nebo ho náhodně uhodne), se do vašeho chatu dostane. Nástroj tento nešvar zatím neumí nijak odstranit, ale můžete si pomoci tím, že budete pro názvy svých chatů pou­žívat nesmy­slná slova a znaky, jako například „f2c103“.

Nezbývá, než v dolní části obrazovky napsat svoji pře­zdívku, pod kte­rou budete v chatu vystu­po­vat a samo­zřejmě odkaz na chat (jeho URL adresu) poslat kolegům nebo ho třeba sdí­let veřejně na soci­ální sítí Twit­ter. tlk​.io umožňuje odpo­ví­dat na jednot­livé zprávy pomocí pře­zdívek, pou­žívat hash tagy („#f2c103“), které se po ode­slání zprávy pro­mění na odkaz, který vede na stránku s daným cha­tem (za křížek tedy umisťujete název jiného chatu, na který odkazujete). Pokud vložíte URL adresu něja­kého obrázku, bude v chatu auto­ma­ticky zob­razen.

Pokud hle­dáte dobrý chat pro svoje webové stránky, tak jste ho právě našli. Nastavíte si, jak má vizuálně vypa­dat a následně si zkopí­rujete malý kus kódu, který do svých webovek vložíte. Hotovo.

Regis­trace a její pod­mínky
Nic jako regis­trace ani umožněno není.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Nástroj je zcela zdarma.

tlk​.io v bodech

  • online chat
  • velmi jedno­duchý a použitelný
  • možnost vložit chat do webových stránek
  • zcela zdarma a bez registrace
Název tlk​.io
WWW http://​tlk​.io
Cena Zdarma
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Nee­xis­tuje
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy