Motto: Jsme jako cuk­rárna, ve které můžete sníst, co chcete a nic za to neplatíte.

TinyLetter

(1 — hla­sovalo uživatelů)

Chcete začít lépe infor­movat své čtenáře, stu­denty nebo fanoušky? Máte spousty e-​mailových adres na které potře­bujete posí­lat zásadní či zají­mavé infor­mace? Nevíte jak to udě­lat snadno, jedno­duše a v milém vizuálním zpra­cování? Tak čtěte pozorně. TinyLet­ter je další z řady online nástrojů, které umožňují roze­sí­lání news­let­terů růz­no­ro­dých typů.

K čemu TinyLet­ter je a na co jej můžete pou­žít?
TinyLet­ter je bez­platný online nástroj, který po zaregis­trování umožňuje hro­madné roze­sí­lání e-​mailových zpráv. Můžete jej vyu­žít pro tvorbu a roze­sí­lání důleži­tých infor­mací z knihovny ke čtená­řům. Pomůže vám zko­rigo­vat sdí­lení stu­dijních mate­ri­álů napříč tří­dou nebo ročníkem. Zároveň vám ale nebrání v tom, abyste jej pou­žívali jako velcí pro­fe­si­o­ná­lové a pro­dukťáci k pro­pa­gaci a mar­ke­tingo­vým účelům vaší firmy.

Dává vám možnost per­so­na­lizovat si všechny zprávy, které se vašim adre­sá­tům budou zob­razovat: při­hlašovací for­mulář, při­hlašovací stránka, potvrzení při­hlá­šení, uví­tací zpráva a odhlašovací zpráva. Máte tedy možnost všechny texty a vzhledy komplexně nastavit. Adre­sáty lze snadno impor­tovat z CSV sou­borů nebo si je při­dat pro­po­jením s Gmail účtem nebo je sbí­rat umís­těním jedno­duchého URL kódu do webových stránek. Je nutné zmínit, že počet cel­kový počet adre­sátů nesmí pře­sáh­nout 2000. A pokud zís­káte kon­takty na své „pub­likum“ už vám nic nebrání v ode­sí­lání hutných zpráv.

TinyLet­ter: pra­covní pro­středí a práce v něm
Jedná se o vzhle­dově velice mini­ma­lis­tický nástroj. Práce v něm je velmi návodná, ale i tak tvůrci pama­tovali na obsáh­lou nápo­vědu, takže se při pou­žívání nemu­síte ničeho obávat. Po regis­traci a při­hlá­šení se dostanete do hlavního pra­covního pro­storu vašeho účtu, kde můžete vše dopředu při­chys­tat, napsat a dle vlastní chuti upravit. Vidíte zde své ode­slané zprávy, případné odpo­vědi, roze­psané kon­cepty a seznam kon­taktů. Rovněž zde pomocí velkého tla­čítka „Compose“ vytvá­říte samotnou zprávu.

Než se dostanete k tvorbě samotné zprávy, je vhodné upravit jednot­livé for­muláře a zprávy, a to přes nabídku „Settings“ vpravo nahoře. Texty zpráv i for­mulářů, které se budou v e-​mailech a při sběru adres zob­razovat, můžete pře­psat a upravit jejich vzhled (pozadí stránky, písmo, barvy). Pokud nechcete, můžete vyu­žít univerzální původní texty a nasta­vení, které má TinyLet­ter předpři­pra­vené. Jejich jediný nedo­sta­tek je pouze to, že jsou v ang­lič­tině. V nabídce „Settings“ jsou vám rovněž vygene­rovány URL odkazy a jedno­duchý HTML kód, které vyu­ži­jete při sdí­lení a sběru kon­taktů.

Samotná tvorba zprávy je opravdu velmi jedno­du­chá. Edi­tor, který máte k dis­po­zici, má jen ty nej­dů­leži­tější funkce a ty jsou doplněny o známé ikonky z jiných tex­tových pro­ce­sorů. Musíte zadat před­měty vaší zprávy a pak se můžete věnovat samotnému textu. Ten můžete mít tučný, psaný kurzívou, pře­škrtnutý nebo pod­tržený. K dis­po­zici máte 6 růz­ných velikostí nadpisů a máte možnost text odsa­dit, vytvo­řit blok s citací, sepsat číslovaný nebo oby­čejný seznam. Rovněž je umožněno vložení URL odkazu a případně vložení obrázku (ten lze nahrát, může být rovněž vložen i nahrán pomocí URL odkazu). Případně, pokud jste tech­nicky zdatný uživa­tel, můžete si nechat zob­razit zdro­jový kód zprávy a vložit si posel­ství i tímto způ­so­bem.

Pokud tvorbu zprávy potře­bujete pře­ru­šit, není pro­blém ji roz­pra­covanou uložit jako kon­cept. Rovněž tvorbu můžete kdyko­liv ukon­čit a smazat. Když si mys­líte, že už máte vše hotovo, může vám TinyLet­ter zaslat náhled na váš e-​mail (ten, který jste vyu­žili při regis­traci) a samo­zřejmě je zde tla­čítko pro ode­slání zprávy.

Regis­trace a její pod­mínky
Pro pou­žívání nástroje je nutná regis­trace. Zadáváte pouze e-​mail, uživa­tel­ské jméno a heslo. Na zadanou adresu je vám poté zaslán potvrzovací e-​mail, který obsahuje ově­řovací odkaz, na který musíte kliknout a následně vyplnit ochrannou Cap­t­chu, aby byl váš účet ově­řen. Tím je regis­trace kompletní a můžete s nástro­jem začít pra­covat. Následně po při­hlá­šení jste nuceni vyplnit podrobnější infor­mace o vašem účtu (stát, město, adresu, název vašeho odběru).

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Nástroj je kompletně zdarma. Pokud váš mai­ling list bude obsahovat méně než 2000 adres je pro vás tento nástroj zcela dosta­ču­jící. Žádné další ome­zení z jeho strany nehle­dejte.

TinyLet­ter v bodech

  • mini­ma­lis­tické řešení pro hro­madné e-​maily
  • pou­ži­telný pouze pro 2 000 kontaktů
  • pře­hledné statistiky
  • možnost edi­tace vzhledů (e-​mailů i formulářů)
Název TinyLet­ter
WWW http://​tinylet​ter​.com
Cena Zdarma
Náročnost nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Povinná
Tagy

Napsal Evís

Nej­čas­tější tagy