Motto: Jsme jako cuk­rárna, ve které můžete sníst, co chcete a nic za to neplatíte.

Hall

(0 — hla­sovalo uživatelů)

Hall je vaše osobní malá síť pro instant messa­ging. Prostě si pozvete par­tičku lidí a vytvo­říte si jednot­livé místnosti, kde si s nimi můžete pěkně v sou­kromí popo­ví­dat. A pokud si chcete poke­cat jenom s jedním, tak taky žádný pro­blém. Můžete si s ním dát kla­sickou šeptandu. Aby toho nebylo málo, nástroj vás nechá i nahrávat sou­bory a psát si poznámky. A vaše pro­duk­tivita roste!

K čemu Hall je a na co jej můžete pou­žít?
Hall je bez­platný online nástroj, který vám umožní vytvo­řit si uzavřenou sku­pinu lidí, se kte­rou můžete cha­tovat. Buď se všemi najednou nebo jen s vybranými oso­bami. No a nebo jen s jedním z nich. Po vytvo­ření sku­piny totiž vytvá­říte jednot­livé místnosti, do kte­rých zvete chtěné osoby. Nebo cha­tujete kla­sicky jeden s jedním. Obo­ha­tit to můžete třeba nahráváním sou­borů a při­dáváním pozná­mek ke každé místnosti. To, že vidíte, kdo z vašich kon­taktů je online, je samo­zřej­most!

Tenhle nástroj ve hodí jak pro menší firmy (nebo neziskovky), tak prostě pro partu kama­rádů (nebo rodinných pří­slušníků), kteří chtějí mít možnost dobré, rychlé a sou­kromé komu­nikace. Možnost nahrávat sou­bory nástroj posouvá na žebříčku nástrojů k vylepšení pro­duk­tivity ještě výše. Znát tenhle nástroj se sku­tečně vyplatí, pro­tože situací, kdy se vám bude hodit, je spousta!

Hall: pra­covní pro­středí a práce v něm
Práce s nástro­jem je velmi jedno­du­chá a není se naprosto čeho bát. Poté, co se do nástroje při­hlá­síte, vidíte, je v pod­statě roz­dě­len na 3 sloupce. V tom prvním je správa vašich místností. Novou vytvo­říte klikem na „Cre­ate Room“. Pokud se dobře podíváte, uvi­díte na tomto tla­čítku ještě malou šipečku. Ta vám po roz­kliknutí umožní kliknout na „Cre­ate Network“, což je takové spo­le­čen­ství jednot­livých místností. Díky takové­muto dělení v nich budete mít vždycky pořá­dek v případě, že bys vám jejich počet začal pře­růs­tat přes hlavu. Pod vytvá­řením místností/​sítí jsou vypsáni jednot­liví členové, při­čemž vidíte i jejich sta­tus dostupnosti. Též můžete pou­žít tla­čítka plus a pomocí e-​mailové adresy při­zvat nové osoby. Pokud na něja­kou kliknete, rovnou se vám v pro­středním panelu otevře cha­tovací okno a můžete si s ní začít v reálném čase psát.

Pokud si vytvo­říte něja­kou místnost (nebo s někým otevřete chat), objeví se v pro­středním panelu celá komu­nikace. Úplně dole je pole pro ode­sí­lání vašich zpráv. Vidíte zde také pře­hled jednot­livých činností (jako je například nahrávání sou­borů). Správa osob (v případě místnosti) je pak v panelu napravo. Zde vybí­ráte konkrétní osoby, které mají pří­stup do dané místnosti a také můžete vyu­žít tla­čítka na nahrání sou­borů z vašeho počí­tače nebo k vložení nějaké poznámky.

Osoby do vašeho chatu můžete pozvat buď zadáním jejich e-​mailové adresy nebo přes invi­tační odkaz, který si vygene­rujete pokud při­dáváte osoby. Vždy budou vyzváni k tomu, aby se při­hlá­sili nebo si u Hall zalo­žili účet, bez založení účtu není možné v Hall pra­covat.

Regis­trace a její pod­mínky
Pro pou­žívání se musíte regis­trovat. Stačí jen zadat e-​mailovou adresu, na kte­rou vám při­jde zpráva s aktivačním odkazem, na který musíte kliknout. Poté vložíte své jméno a heslo, které budete pou­žívat. Nahrát můžete i svůj ava­tar. Dále pojmenujete svůj tým a při­dáte jednot­livé členy pomocí jejich e-​mailových adres. A pokud chcete, nemu­síte na začátku zadávat svůj e-​mail a můžete se při­hlá­sit pomocí svého Google účtu. Dále je postup úplně stejný.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Nástroj je zcela zdarma.

Hall v bodech

  • sou­kromý instant messa­ging pro vás a vaše kamarády
  • vytvá­říte vlastní místnosti a chaty s konkrét­ními osobami
  • možnost nahrávat do místností sou­bory a poznámky
  • zcela zdarma, nutná registrace
Název Hall
WWW https://​hall​.com
Cena Zdarma
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Povinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy