Motto: Máme vždy perfektně uklizeno, každý nástroj najdete tam, kde jste ho nechali.

Vocaroo

(2 — hla­sovalo uživatelů)

Hle­dáte online nástroj, který vám bez zby­tečných prů­tahů umožní nahrát hla­sovou zprávu a pak ji ihned ode­slat pří­jemci? Tak pak jste hle­dali Vocaroo!

K čemu Voca­roo je a na co jej můžete pou­žít?
Voca­roo je bez­platný online nástroj, který umožňuje nahrávat hla­sové zprávy a okamžitě je ode­sí­lat pří­jemci e-​mailem.

Voca­roo: pra­covní pro­středí a práce v něm
K úspěšnému vyu­žívání nástroje potře­bujete jen funkční mik­rofon. Poté hned na úvodní stránce zapnete nahrávání a zprávu namlu­víte. Jakmile jste hotovi, můžete si ji poslech­nout znovu – a pokud jste s výsledkem spoko­jeni, jedno­duše ji ode­šlete e-​mailem.

V této fázi je rovněž auto­ma­ticky gene­rován krátký kus kódu, který umožňuje zprávu vložit do webových stránek. Dále je k dis­po­zici URL adresa, na které se nahraná zpráva nachází a také možnost si zprávu stáh­nout a uložit do počí­tače – buď ve for­mátu Ogg nebo WAV.

Regis­trace a její pod­mínky
Pro pou­žívání není nutná žádná regis­trace. Pokud však chcete, regis­trovat se můžete. Regis­trace s sebou při­náší možnost uložení zprávy až na 6 měsíců (ve verzi zdarma je to jen něko­lik týdnů), možnost okamži­tého smazání nahraných zpráv a lepší podporu ze strany tvůrců Voca­roo. Bohu­žel je regis­trace pla­cená. Za jeden měsíc je nutno zapla­tit $5.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Nástroj je v základní verzi zdarma. Až regis­trace je pla­cená. Jeden měsíc stojí $5 (při­náší možnost uložení zprávy až na 6 měsíců, možnost okamži­tého smazání nahraných zpráv a lepší podporu ze strany tvůrců Voca­roo). Poslední verzí je verze Pre­mium, která stojí $15 měsíčně a zaru­čuje, že nahrané zprávy nebu­dou nikdy vymazány.

Voca­roo v bodech

  • umožňuje nahrávat zvu­kové zprávy přímo v okně prohlížeče
  • lze je přímo ode­sí­lat e-​mailem
  • základní verze zdarma, není ani nutné se registrovat
Název Voca­roo
WWW http://​voca​roo​.com/
Cena Zdarma /​$5/​$15
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Nepo­vinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy