Motto: Jsme dostupní 247; nemu­síte čekat, až otevře kopí­rovací cen­t­rum nebo lunapark.

StumbleUpon

(5 — hla­sovalo uživatelů)

Nudíte se? Při­jde vám internet pořád stejný? Chcete novou zábavu? Nový obsah a zdroje? Chcete si rozší­řit vlastní obzory, pou­čit se a zkrátka pořád objevovat nové a nové? Založte si účet na Stum­ble­U­pon! Je to jediná věc, kte­rou pro to musíte udělat.

K čemu Stum­ble­U­pon je a na co jej můžete pou­žít?
Stum­ble­U­pon je bez­platný online nástroj, který vám zajiš­ťuje pří­sun nového a nového obsahu, který je vašim zájmům a chu­tím zob­razován přímo na míru.

Doru­čované zdroje jsou totiž založeny na vašich osobních prefe­ren­cích. Prostě pokud se někdy nudíte a máte dojem, že internet již pře­stal pro­du­kovat zábavu, pou­žijte Stum­ble­U­pon. Rozšíří vám obzory, dodá zábavu i pou­čení. Navíc se přesnost zob­razování obsahu, který vám sedí, neu­stále zlepšuje. A to díky vašemu hodno­cení jednot­livých stránek, které Stum­ble­U­pon zob­razuje.

Stum­ble­U­pon: pra­covní pro­středí a práce v něm
Je to rychlé a jedno­duché. Jediná „práce“ vás čeká na začátku, hned po regis­traci. Musíte si totiž vybrat oblasti, které vás zají­mají, aby vás měl do začátku Stum­ble­U­pon čím zásobovat.

V násle­du­jí­cím kroku už kliknete jen na tla­čítko „Stum­ble“, které se nachází úplně vlevo na panelu nahoře. Je vám nabídnuta stránka na základě vámi zaškrtnutých prefe­rencí. Můžete ji na horním panelu ohodno­tit, aby Stum­ble­U­pon věděl více o vašich prefe­ren­cích.

Pomocí horního panelu můžete stránku také poho­dlně sdí­let do soci­álních sítí, komen­tovat ji nebo přímo vyhle­dávat nové stránky. Abyste se nemu­seli vždycky vra­cet na stránky Stum­ble­U­pon, můžete si pře­táh­nout Stum­ble tla­čítko přímo do lišty ve vašem pro­hlížeči a kliknout na něj vždycky, když budete mít chuť na novou webovou stránku.

Regis­trace a její pod­mínky
Pro pou­žívání se musíte regis­trovat. Zadáváte svůj e-​mail, uživa­tel­ské jméno, heslo, pohlaví a datum naro­zení. Při­hlá­sit se můžete i pomocí soci­ální sítě Face­book.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Nástroj je zcela zdarma.

Stum­ble­U­pon v bodech

  • objevování nového interne­tového obsahu
  • per­so­na­lizované dodávky
  • hodno­cení, sdí­lení, vyhledávání
  • zcela zdarma, nutná registrace
Název Stum­ble­U­pon
WWW http://​www​.stum​ble​u​pon​.com/
Cena Zdarma
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Povinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy