Motto: Máme vždy perfektně uklizeno, každý nástroj najdete tam, kde jste ho nechali.

Hunch

(1 — hla­sovalo uživatelů)

Dopo­ru­čování zdrojů postou­pilo opět do nové úrovně! Pomocí hodno­cení vašich chutí je vám doru­čován ten nej­šťavna­tější obsah. A zároveň máte možnost zálož­kovat a sdí­let svoje zdroje. Opravdu. Super vychytávka, která léčí něko­lik neduhů najednou!

K čemu Hunch je a na co jej můžete pou­žít?
Hunch je bez­platný online nástroj, který slouží k tomu, aby vám dopo­ru­čoval relevantní zdroje podle vašich chutí a zároveň vám umož­ňoval vaše zdroje sdí­let s okolím.

Zároveň se jedná i o soci­ální síť, jelikož můžete sle­dovat a inter­a­go­vat s ostat­ními uživa­teli a jejich sílením!

Hunch: pra­covní pro­středí a práce v něm
Při prvním při­hlá­šení musíte Hunch pro­zra­dit něco málo o sobě. Například jestli žijete na ven­kově nebo ve městě, jestli máte smartphone, jestli jste introvertní či ne a vybí­ráte si obývací pokoj, který se vám z nabídky nej­více líbí! Poté musíte ohodno­tit 5 článků z obrov­ského počtu, které máte na výběr (Hunch vás musí poznat, aby vám byl schopen doru­čovat ten správný obsah). Hodno­tit obsah je důležité i při následném pou­žívání, jelikož jinak nemů­žete dosáh­nout služby, která je vám ušitá přesně na míru. Dále můžete vyhle­dat své přá­tele, známé nebo jen osoby, které vám při­jdou zají­mavé a sle­dovat jejich činnost a hlavně dopo­ru­čené zdroje.

K aktivnímu vyu­žívání nemu­síte udě­lat nic jiného, než že budete sami aktivně zálož­kovat a sdí­let své zdroje! Ke kaž­dému zadáte webovou adresu, název, krátký popi­sek, tagy a vybe­rete obrázek. To je vše. Pošlete to do světa!

Regis­trace a její pod­mínky
Pro pou­žívání se musíte regis­trovat. Zadáváte uživa­tel­ské jméno, heslo a e-​mail. Při­hlá­sit se můžete i pomocí soci­álních sítí Twit­ter a Face­book.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Nástroj je zcela zdarma.

Hunch v bodech

  • dopo­ru­čovátko obsahu přímo na míru
  • umožňuje sdí­let zdroje
  • zcela zdarma, nutná registrace
Název Hunch
WWW http://​hunch​.com/
Cena Zdarma
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Povinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy