Motto: Jsme jako cuk­rárna, ve které můžete sníst, co chcete a nic za to neplatíte.

Zamíchej.cz

(3 — hla­sovalo uživatelů)

Tou­žíte v interne­tech objevovat stále něco nového? Chcete obsah, který je vám šitý přímo na míru? Chcete si zpří­jemnit chvíli nicne­dě­lání a ještě si rozší­řit obzory? Gene­rá­tor obsahu Zamíchej.cz má v nabídce obrov­ské množ­ství českých stránek, které čekají jen na vás! A pokud vy sami objevíte něja­kou stránku, která stojí za sdí­lení, není nic jedno­duš­šího, než ji prostě do Zamíchej.cz přidat!

K čemu Zamíchej.cz je a na co jej můžete pou­žít?
Zamíchej.cz je bez­platný online nástroj, který slouží k dopo­ru­čování zají­mavých českých webových stránek.

Pokud se tedy nudíte nebo si chcete rozši­řovat svoje obzory, jedná se o ide­ální nástroj pro vás. Pokud naopak vy najdete něja­kou dobrou stránku, o kte­rou se chcete podě­lit s přá­teli nebo se širokou veřejností, můžete ji jedno­duše při­dat.

Zamíchej.cz: pra­covní pro­středí a práce v něm
Práce s nástro­jem je velmi jedno­du­chá. Po prvním při­hlá­šení stačí kliknout na zelené tla­čítko „Zamí­chej“ a následně si vybrat katego­rie obsahu, které vás osobně zají­mají (v nabídce je například auto-​moto, bulvár, ces­tování, eko­no­mika, hard­ware, hudba, internet, sport, zví­řata a mnohé další). Své zájmy uložíte a můžete začít objevovat! Nové stránky jsou vám zob­razovány vždy s mod­rou Zamíchej.cz lištou v záhlaví stránky. Pomocí lišty můžete stránku při­dávat mezi své oblí­bené, komen­tovat ji, zjiš­ťovat o ní základní infor­mace, dopo­ru­čovat ji svým přá­te­lům na Face­booku nebo ji také nahlá­sit kvůli nevhodnému obsahu a samo­zřejmě si pomocí lišty necháváte dopo­ru­čovat další stránky.

Kromě objevování můžete také aktivně rozši­řovat stránky, které Zamíchej.cz nabízí! Pro­bíhá to tak, že kliknete na tla­čítko „Při­dat novou“ (ve vašem pro­filu) nebo na modré tla­čítko plus, které se nachází na liště během pro­hlížení obsahu. Následně vložíte URL adresu stránky, kte­rou zamýš­líte při­dat. Poté zvo­líte katego­rii, do které stránka obsahově spadá.

Regis­trace a její pod­mínky
Pokud si chcete pouze pro­hlížet stránky, regis­trovat se nemu­síte. Jestliže oče­káváte něco víc (his­to­rie, komen­tování, ozna­čování oblí­bených a při­dávání vlast­ních stránek), je potřeba se registrovat.

Zadáváte svoji pře­zdívku, e-​mail, heslo, pohlaví a datum naro­zení. Při­hlá­sit se také můžete pomocí soci­álních sítí Twit­ter nebo Face­book.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Nástroj je zcela zdarma.

Zamíchej.cz v bodech

  • objevování nového českého interne­tového obsahu
  • zálož­kování stránek, které se vám líbí
  • možnost při­dat vlastní obsah
  • zcela zdarma, pro pokro­čilé vyu­žívání je potřeba registrace
Název Zamíchej.cz
WWW http://​www​.zami​chej​.cz/
Cena Zdarma
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ano
Regis­trace Nepo­vinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy