Motto: Jsme jako cuk­rárna, ve které můžete sníst, co chcete a nic za to neplatíte.

8tracks

(2 — hla­sovalo uživatelů)

Nudí vás dokola pře­hrávané písničky v rádi­ích? Nechce se vám poslou­chat pořád ty samé skladby, které máte stažené v počí­tači? Nebo prostě jenom máte náladu na jeden, a přímo ten druh skla­deb, nebo hle­dáte výběr skla­deb pro urči­tou pří­leži­tost? Všechny tyto pro­blémy za vás vyřeší 8tracks.

K čemu 8tracks je a na co jej můžete pou­žít?
8tracks je interne­tové rádio, které je tvo­řeno samotnými uživa­teli, a ne algo­ritmy. Nabízí navíc možnost poslou­chat seznamy písni­ček na zařízeních, která mají ope­rační sys­tém Android, nebo na iPho­nech.

Výho­dou 8tracks je to, že se zde díky velké komu­nitě uživa­telů vysky­tují výběry skla­deb všech žánrů a nálad. Chcete si poslech­nout písničky při­po­mína­jící jazzovou Paříž? Nebo potře­bujete ke stu­diu poslou­chat hip hop? To všechno zde můžete najít.

Bojíte se, jestli je nahrávání a sdí­lení muziky na 8tracks legální? Můžeme vás uklidnit, žádný zákon tím nepo­ru­šíte. 8tracks je totiž služba, která posky­tuje ne-​interaktivní webové rádio, a jako takové uzavřelo povinnou licenci pro webové vysí­lání. Ta se zakládá na Digi­tal Millenium Copyright Act z roku 1998. Služba tedy vyplácí poplatky vlast­níkům autor­ských práv i uměl­cům. Pokud chcete zjis­tit více infor­mací, dopo­ru­čujeme vám záložku „Licensing“, která se nachází úplně dole na úvodní stránce 8tracks.

8tracks: pra­covní pro­středí a práce v něm
Pou­žívání 8tracks je tak jedno­duché, že to ani víc nejde. V případě, že chcete pouze poslou­chat hudbu, tak se nemu­síte ani při­hlašovat. Pouze vybe­rete seznam pomocí tagů, které můžete kom­bi­novat, např. „Dance“ + „Happy“ apod. Potom už jenom vybe­rete ze seznamu seznamů ten, který vás zaujme třeba titulním obráz­kem nebo názvem.

Pro nahrávání výběrů se musíte zaregis­trovat a/​nebo při­hlá­sit do svého účtu. Na horní liště naje­dete na obrázek vašeho pro­filu a zvo­líte „Cre­ate mix“. Nyní se vám otevře nové okno, kde již vytvá­říte váš osobní mix. Nejprve musíte zadat jméno výběru a obrázek, který jej podle vás nej­lépe vysti­huje, dále krátký (ale klidně i dlouhý) popis a mini­málně dva tagy, pomocí kte­rých můžou váš výběr najít ostatní uživa­telé. A to hlavní – vybe­rete skladby, které jsou u vás v počí­tači, a nahrajete je (mini­mum je 8 skla­deb). Jakmile splníte všechny tyto náleži­tosti, vpravo nahoře se vám v políčku „Ready“ místo oranžové roz­svítí zelená. Nyní můžete váš mix buď pub­li­kovat i pro ostatní uživa­tele, nebo pouze uložit na vašem účtu. Hotovo!

Regis­trace a její pod­mínky
K posle­chu mixů skla­deb není potřeba se regis­trovat, stačí si vybrat výběr podle vašich prefe­rencí a poslouchat.

K tomu, abyste mohli nahrávat svoje výběry, ale už ano. Pod­mínkou regis­trace je pouze vložení vaší e-​mailové adresy, při­hlašova­cího jména a hesla. A navíc, pokud máte účet na Face­booku, můžete se při­hlá­sit pod tímto.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Pou­žívání nástroje je zdarma.

8tracks v bodech

  • tvorba výběrů písniček
  • sdí­lení
  • výběry pro kaž­dou náladu i příležitost
Název 8tracks
WWW http://​8tracks​.com/
Cena Zdarma
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Povinná
Tagy

Nej­čas­tější tagy