Motto: Máme vždy perfektně uklizeno, každý nástroj najdete tam, kde jste ho nechali.

Fancy

(0 — hla­sovalo uživatelů)

Nebaví vás eBay? Chcete něco, kde můžete nejen naku­po­vat, ale můžete se i inspi­rovat a chlu­bit se? Chcete naku­po­vat ze zahraničních e-​shopů se slevou? Fancy je tu právě pro vás!

K čemu Fancy je a na co jej můžete pou­žít?
Fancy můžete pou­žít k nákupu růz­ných nezbytností, které v České repub­lice často nesežene. Můžete se ale také inspi­rovat, neboť uživa­telé při­dávají nejen věci k pro­deji, ale i věci, které si doma vytvo­řili. Můžete si zde také vytvo­řit wish­list, který může slou­žit jako inspi­race pro přá­tele k blíží­cím se význam­ným udá­los­tem.

Fancy uživa­tel může spo­jit s účtem na soci­álních sítích (Face­book, Instagram, Twit­ter) a má tak možnost dát vědět přá­te­lům o věcech, které vystavuje či které se mu líbí. Samo­zřej­mostí je umožnění sou­kro­mého pro­filu, do kte­rého nikdo nemůže nahlížet. Fancy umožňuje také pro­po­jení na ostatní obchody. Při těchto trans­ak­cích nabízí slevové kupóny, které se uklá­dají v his­to­rii.

Fancy: pra­covní pro­středí a práce v něm
Fancy podpo­ruje český jazyk. Jeho ovlá­dání je o to snazší. V horní liště si uživa­tel vybere část, která ho zajímá (pro­dej či nápad). Poté může lis­tovat katalogem, který se mu vygene­ruje. Může si nastavit podrobnější zob­razení, například podle ceny či podle barev. Fancy se také při­způ­so­buje aktuální sezoně. V zimě nabízí lyžař­ské věci přednostněji, než plavky.

Uživa­tel si může při klepnutí na obrázek a na „Fancy to“ při­dat do wish­listu, pro budoucí jedno­dušší pro­hlížení. Vytvo­řit si tak může něko­lik seznamů. Všechny seznamy uživa­tel najde ve své záložce, jedno­duše pojmenované jako „Vy“. Vše potřebné najde na jednom místě.

Fancy je nyní dostupný i na Google­Aps či na iTu­nes, pokud si uživa­tel přeje být online i pomocí přenosných zařízení.

Regis­trace a její pod­mínky
Regis­trace je velmi jedno­du­chá. Postačí se při­hlá­sit například pomocí účtu na soci­ální síti Face­book. Poté už si vyplníte pouze pře­zdívku.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Nástroj je zdarma.

Fancy v bodech

  • jedno­duchý nákup „nutných nezbytností“
  • česká mutace
  • možnost vytvo­ření wishlistu
  • slevy při trans­ak­cích na e-​shopech
Název Fancy
WWW http://​www​.thefancy​.com/
Cena Zdarma
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ano
Regis­trace Povinná
Tagy

Nej­čas­tější tagy