Motto: Dět­ský kou­tek je pří­stupný pro všechny dospělé. U nás si rád hraje každý.

Bank of Imagination

(4 — hla­sovalo uživatelů)

Bank of Ima­gi­nation je online nástroj, který vás může inspi­rovat, roz­pum­po­vat vaši obrazo­tvornost nebo vás nechat jen tak rela­xovat a v klidu přemýšlet.

K čemu Bank of Ima­gi­nation je a na co jej můžete pou­žít?
Bank of Ima­gi­nation je bez­platný online nástroj, který slouží k podpoře obrazo­tvornosti, k načerpání inspi­race. Vyu­žít jej můžete k relaxaci nebo jen pros­tému „zasta­vení a zamyš­lení se“. Bank of Ima­gi­nation je vlastně jedna velká zeď, která je zaplněna růz­no­ba­revnými políčky, která lze kliknu­tím oto­čit a pře­číst si myš­lenku, která je napsaná na jejich zadní straně.

Bank of Ima­gi­nation: pra­covní pro­středí a práce v něm
Poté, co vstou­píte do Bank of Ima­gi­nation, objeví se před vámi barevná zeď. Je posta­vená z barevných polí­ček, na které klikáte a čtete si myš­lenky, které tam napsali jiní uživa­telé. Můžete se bud takto nechat inspi­rovat nebo se při­hlá­sit a psát své vlastní myš­lenky, před­stavy nebo nápady. Také lze odpo­ví­dat a rea­go­vat na ima­gi­nace již vytvo­řené. Tyto ima­gi­nace (nebo tedy políčka, která je repre­zen­tují) můžete i fil­trovat – podle jejich jazyka, katego­rie a tagů, kte­rými jsou ozna­čeny.

Regis­trace a její pod­mínky
Jestli chcete při­dávat vlastní políčka, jedno­duše zadáte e-​mail, pře­zdívku a heslo. Pak vám jiš nic nebrání a můžete začít při­dávat vlastní „ima­gi­nace“ a také odpo­ví­dat a rea­go­vat na ima­gi­nace již vytvo­řené.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Bank of Ima­gi­nation je zcela zdarma.

Bank of Ima­gi­nation v bodech

  • umožňuje popus­tit uzdu fan­tazii a relaxovat
  • roz­víjí obrazotvornost
Název Bank of Imagination
WWW http://​www​.ban​kofi​ma​gi​nation​.com/
Cena Zdarma
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Nepo­vinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy