Motto: Jsme dostupní 247; nemu­síte čekat, až otevře kopí­rovací cen­t­rum nebo lunapark.

Grooveshark

(2 — hla­sovalo uživatelů)

Gro­ove­shark je interne­tové rádio, které pře­hrává hudbu přesně podle vašeho vkusu a zároveň obrov­ské online úložiště hudby, která čeká jen na to, až si ji někdo poslechne.

K čemu Gro­ove­shark je a na co jej můžete pou­žít?
Gro­ove­shark je online bez­platný nástroj, který slouží jako interne­tové rádio a zároveň online úložiště hudby.

Gro­ove­shark: pra­covní pro­středí a práce v něm
Rádio funguje na prin­cipu per­so­na­lizovaného vysí­lání. Pře­hrává takové písně, které jsou v uživa­te­lově pře­hráva­cím listu. Sys­tém tak dopo­ru­čuje novou hudbu a pokud se daná píseň uživa­teli líbí, jedno­duše jedním kliknu­tím označí, se že mu líbí. Pokud ne, označí, že se mu píseň nelí­bila. S takto vytvo­řenou „řadou“ písní lze dále pra­covat, například si ji uložit do nového pře­hráva­cího listu, který lze poté opě­tovně pře­hrávat.

Další možnost, kte­rou Gro­ove­shark nabízí, je sle­dování ostat­ních uživa­telů. Zde je vyu­žit prin­cip soci­ální sítě, kdy lze s přá­teli a zná­mými sdí­let svoji činnost. Gro­ove­shark také umožňuje pro­po­jení s dalšími soci­álními sítěmi (Face­book, MySpace), takže mohou uživa­telé své oblí­bené písně sdí­let i na těchto sítích.

Tro­chu kon­troverzní je v sou­časné době možnost nahrávání vlastní hudební knihovny. Zde nastává pro­blém s autor­ským záko­nem. Jakmile totiž nějaká data nahrajete, jsou pří­stupná všem a všichni si je mohou pře­hrát. Tento pro­blém však nemá vliv na vlastní funkčnost nástroje a sám Gro­ove­shark spo­lu­pracuje s velkým množ­stvím nahráva­cích spo­lečností a snaží se tyto pro­blémy co nej­více eli­mi­novat.

Regis­trace a její pod­mínky
Pokud chcete pouze poslou­chat rádio, regis­trovat se nemu­síte. Jestli chcete vyu­žívat více funkcí, regis­trace je nutná. Pro­bíhá v něko­lika kro­cích — v první fázi se zadává pouze e-​mail, jméno a heslo. Poté si vybe­rete uživa­tel­ské jméno, které je zároveň obsaženo v URL adrese pro­filu. Dále zadáte datum naro­zení a zda jste uživa­tel, hudebník nebo nahrávací spo­lečnost. Hudební sku­piny (a nahrávací spo­lečnosti) zde mají možnost skvěle pro­pa­go­vat samy sebe a dostat se tak blíže k uživa­te­lům

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Gro­ove­shark je zcela zdarma. Pokud však chcete nějaké funkce navíc, můžete si vybrat mezi pro­gra­mem Gro­ove­shark Anywhere a Plus. Anywhere za $9 měsíčně umožňuje pou­žívat Gro­ove­shark i na mobilních zařízeních a Plus za $6 měsíčně odstraní reklamy.

Gro­ove­shark v bodech

  • online rádio a úložiště hudby
Název Gro­ove­shark
WWW http://​gro​ove​shark​.com/
Cena Zdarma /$6 /$9
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ano
Regis­trace Nepo­vinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy