Motto: Pří­jemné pro­středí a káva zdarma ke kaž­dému nástroji (jen si ji musíte uvařit).

Stereomood

(5 — hla­sovalo uživatelů)

Kde vzít legální hudbu dle vaší nálady či atmo­sféry konfe­rence? Hned, bez prů­tahů a tech­nických pro­blémů! Konec s hro­ma­dami nepo­psaných CD nosičů či zamo­taných MC kazet. Pře­staňte bědovat či snít, právě jste našli řešení – Stereomood!

K čemu Ste­re­o­mood je a na co jej můžete pou­žít?
Ste­re­o­mood je interne­tové rádio, které můžete online poslou­chat zcela zdarma. Ste­re­mood se může hodit ve chví­lích, kdy potře­bujete pus­tit něja­kou hudbu jako kulisu. Třeba v pře­stávce na semi­ná­řích, konfe­ren­cích nebo klidně na čajovém dýchánku. Nechcete si složitě vybí­rat hudbu, nahrávat ji na nějaký nosič a poté vozit/​nosit s sebou. Navíc se ani nemu­síte sta­rat o autor­ská práva. Ste­re­o­mood to vše obstará.

Ste­re­o­mood: pra­covní pro­středí a práce v něm
Nemu­síte dělat vůbec nic, prostě jen na úvodní stránce vybe­rete svoji momen­tální náladu (nebo náladu, jakou byste rádi měli) a pak už jen poslou­cháte.

Po vybrání nálady se dostanete na další stránku s hudebním pře­hráva­čem. Ten zob­razuje prvních 20 písní z vámi vybraného nála­dového play­listu (seznamu k pře­hrávání) a také obsahuje infor­mace o pře­hrávané písni – její název, interpreta a album, na kte­rém se nachází.

Dále umožňuje jednot­livé písně pře­ska­kovat, opa­kovat, zastavovat, znovu pouš­tět a ovlá­dat hla­si­tost. Nechybí možnost sdí­let píseň na soci­álních sítích a také ji ota­go­vat a při­dat do vlast­ního play­listu. U každé písně je k dis­po­zici odkaz umožňu­jící její zakou­pení na Amazonu nebo iTu­nes.

Možnosti písně tago­vat a při­dávat do vlast­ního play­listu jsou však určeny pouze pro regis­trované uživa­tele.

Regis­trace a její pod­mínky
Regis­trace je velmi rychlá a snadná (pro uživa­tele Face­booku je zde možnost při­hlá­sit se pomocí něj) a tak­též zdarma. Regis­trací vytvo­říte svůj pro­fil, který můžete pro­po­jit s dalšími soci­álními sítěmi (Last​.fm, Twit­ter, Face­book, MySpace, Flickr) a který navíc při­náší možnost tvorby vlast­ních seznamů oblí­bených písní, jejich tago­vání a pokud se vám píseň nelíbí, tak i její vyřazení z budou­cího pře­hrávání.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Nástroj je zcela zdarma.

Ste­re­o­mood v bodech

  • online rádio
  • hraje podle vaší momen­tální nálady
  • super jako zvu­ková kulisa
  • žádné pro­blémy s autor­skými právy
Název Ste­re­o­mood
WWW http://​www​.ste​re​o​mood​.com
Cena Zdarma
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Nepo­vinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy