Motto: Dět­ský kou­tek je pří­stupný pro všechny dospělé. U nás si rád hraje každý.

Práce s tex­tem

Práce s tex­tem

Tex­tové edi­tory i pro­ce­sory pro co nej­lepší práci s textem.

Penflip

(4 — hla­sovalo uživatelů)

Psaní v pro­hlížeči se posu­nulo opět na novou úroveň! Nenechte se nikým rušit a pište svoji knihu pěkně online do cloudu. Nebo si pozvěte svoje kolegy a napište super odbornou pub­likaci. Nic se vám neztratí a máte plnou kon­t­rolu nad jednot­livými verzemi. Je to jedno­duché, pře­hledné a totálně bez rušivých elementů.

Write.app

(1 — hla­sovalo uživatelů)

Chcete si psát online deník? Hle­dáte mini­ma­lis­tické místo k blogo­vání? Potře­bujete si psát zápisky z předná­šek? Tohle všechno Write.app bez pro­blémů zastane. Můžete psát, tří­dit, edi­tovat a expor­tovat, a to vše dle libosti online, pře­hledně, snadno a hlavně zdarma.

Wri​.pe

(1 — hla­sovalo uživatelů)

Potře­bujete si během celého dne psát poznámky? Chcete si psát denní záznamy, ale všude s sebou nosit diář je podle vás otrava? Jdete na nákup a nikde nemů­žete najít kou­sek papíru s tužkou? Tak přesně tyhle pro­blémy za vás vyřeší Wri​.pe! Velmi chytře navržený, snadno ovla­da­telný online zápisník, který lze navíc pou­žívat v i chyt­rých telefonech.

Draft

(2 — hla­sovalo uživatelů)

Psaní ve více lidech? Online spo­lu­práce při tvorbě úžasného a velmi složi­tého a nesku­tečně důleži­tého textu? Je to pro vás noční můra, pro­tože napí­šete kus mis­trov­ského textu a ostatní vám ho poupraví a vy už nevíte, jak jste to napsali? Draft! Nakoukněte, co všechno (krom pros­tého spo­lečného psaní něko­lika lidí) umí!

FontPro

(2 — hla­sovalo uživatelů)

Nudí vás všechna ta kla­sická okou­kaná písma z tex­tových pro­ce­sorů? Chcete vyniknout, upoutat pozornost a hlavně být designově perfektní? Tenhle nástroj obsahuje přes 20 000 písem, která si můžete uložit do svého počí­tače a pou­žívat je, a zároveň je to tex­tový pro­ce­sor, ve kte­rém můžete své texty rovnou psát!

Live Docu­ments

(1 — hla­sovalo uživatelů)

Potře­bujete napsat semi­nární práci, zprávu z konfe­rence nebo jen záznam z porady, ale nemáte počí­tač s nain­stalovaným kan­ce­lář­ským balíkem? Jak z té šlamas­tiky ven? Jedno­duše pomocí Live Docu­ments! Online kan­ce­láře v pro­hlížeči, která vám umožní tvorbu textů, tabulek i pre­zen­tací. Pře­hledně, jedno­duše, dosta­tečně pro­fe­si­o­nálně a hlavně zdarma! Už tedy žádné stresy, stačí se regis­trovat a vrh­nout se na to!

Quabel

(1 — hla­sovalo uživatelů)

Psaní. Psaní je úžasné. Jenom nám mnohdy chybí některá z věcí, která je pro jeho úspěšné pro­vá­dění potřeba. Tenhle nástroj je schopen vytvo­řit pří­jemné a snadno ovla­da­telné pro­středí, které je prosto rušivých ele­mentů. Pokud si chcete sednout a prostě psát, dejte šanci Quabelu. Uvi­díte, že pří­jemně překvapí.

Minu​tes​.io

(4 — hla­sovalo uživatelů)

Malič­kost, která se ale může pekelně hodit! Cho­díte na porady? Pak se vám už určitě někdy stalo, že jste zapo­mněli, co všechno se tam pro­bí­ralo. Ano, tohle má řešit zápis z porady, ale ten se větši­nou někde ztratí, někdo ho zapo­mene poslat nebo ho ani nevy­ho­toví… Takže teď už se to nestane, pro­tože znáte Minu​tes​.io!

Autho­rea

(2 — hla­sovalo uživatelů)

Psaní aka­de­mických, vědeckých a odborných prací je pěkná fuška. Navíc ještě všechny ty citace a složité for­má­tování mate­ma­tických rovnic! A co když potře­bujete s někým spo­lu­pra­covat? Konec neu­stá­lému zasí­lání Wordů nebo LaTeXů, konec aka­de­micky nedo­sta­ču­jí­cím online tex­tovým procesorům!

Litéra

(2 — hla­sovalo uživatelů)

Píšete diplomku? Nebo něja­kou jinou důleži­tou i naprosto nedů­leži­tou práci? Post na blog? Zkrátka coko­liv. A chcete tomu pozvednout for­mální úroveň? Bez větší námahy? Již není důvod mít pro­dukty klávesni­cového psaní typo­graficky neko­rektní, když exis­tuje Litéra!

Nej­čas­tější tagy