Motto: Pří­jemné pro­středí a káva zdarma ke kaž­dému nástroji (jen si ji musíte uvařit).

Práce s tex­tem

Práce s tex­tem

Tex­tové edi­tory i pro­ce­sory pro co nej­lepší práci s textem.

Pri­mary Pad

(2 — hla­sovalo uživatelů)

Tex­tový pro­ce­sor vytvo­řený přímo pro potřeby vzdě­lávání a spo­lu­práce! Tvorba něja­kého textu pro­bíhá za při­spění všech, přímo v okně vašeho pro­hlížeče a v reálném čase!

Zoho Docs

(2 — hla­sovalo uživatelů)

Je libo tex­tový pro­ce­sor online, při­čemž pod­mínkou je, že musí být opravdu dobrý a pou­ži­telný? Nebo takový tabul­kový pro­ce­sor? Tvo­řítko pre­zen­tací? Výborně. Tak si vyzkou­šejte, jestli vám bude pasovat Zoho Docs. Předpoklady k tomu má.

Google Drive

(9 — hla­sovalo uživatelů)

Máte plné zuby složi­tých, velkých, nefo­rem­ných a nekompa­ti­bilních kan­ce­lář­ských balíků? Zkuste pra­covat v Google Drive. Roz­hodně se nejedná o něja­kou chvil­kovou náhražku, ale kompletní řešení pro vaše pra­cování s tex­tem, tabul­kami, for­muláři i prezentacemi!

Sync​.in

(3 — hla­sovalo uživatelů)

Sync​.in je tex­tový pro­ce­sor, který umožňuje spo­lu­práci s kolegy nebo kama­rády v reálném čase. Ihned. Bez regis­trace. Snadno. S množ­stvím vymožeností. Vyzkou­šejte ještě dnes!

Nej­čas­tější tagy