Motto: Máme vždy perfektně uklizeno, každý nástroj najdete tam, kde jste ho nechali.

Sync​.in

(3 — hla­sovalo uživatelů)

Sync​.in je tex­tový pro­ce­sor, který umožňuje spo­lu­práci s kolegy nebo kama­rády v reálném čase. Ihned. Bez regis­trace. Snadno. S množ­stvím vymožeností. Vyzkou­šejte ještě dnes!

K čemu Sync​.in je a na co jej můžete pou­žít?
Sync​.in v základní verzi slouží ke kola­bo­ra­tivnímu psaní přímo ve vašem pro­hlížeči. To zna­mená, že jeden text upravujete spolu se svými kolegy nebo přá­teli v reálném čase.

Sync​.in: pra­covní pro­středí a práce v něm
Na hlavní straně nástroje kliknete na tla­čítko „Cre­ate a new pub­lic note“ a vygene­ruje se vám stránka s tex­tovým pro­ce­so­rem. A můžete začít psát a hlavně tuto stránku sdí­let. To pro­ve­dete kliknu­tím na tla­čítko „share this note“, která otevře nabídku se sdí­lením. Své spo­lu­pra­covníky můžete při­zvat zadáním e-​mailu nebo pomocí některé ze soci­álních sítí, které jsou v nabídce (Twit­ter, Face­book, Linke­dIn, Digg, Deli­ci­ous nebo Ping​.fm).

Každý ze spo­lu­pra­covníků může upravovat text v reálném čase. Každý účast­ník psaní má text pod­bar­vený jinou barvou, aby bylo zře­telné, kdo je kdo. Napsaný text můžete samo­zřejmě kla­sicky formátovat.

Všechny změny, které kdy v textu udě­láte, jsou uloženy, takže můžete vra­cet své tahy až do úplného začátku a pokud tedy něco omylem smažete, není to nenávratně pryč. K tomu slouží i časová osa, na které se můžete posou­vat a sle­dovat změny krok po kroku (například pokud jich od vaší poslední návštěvy bylo pro­ve­deno moc). K dis­po­zici je i okénko pro chat mezi jednot­livými účast­níky. Uklá­dán pro zpětné pro­cházení je spolu s doku­men­tem samotným. V případě, že psaní dokon­číte, můžete text expor­tovat a uložit do svého počí­tače. Nabízí se for­máty HTML, TXT případně si text uložíte jako záložku, která vás zavede přímo na stránku vašeho textu v Sync​.in. Pokud totiž nejste regis­trovaní, je důležité uschovat si její URL adresu.

Regis­trace a její pod­mínky
Pro pou­žívání není nutná žádná regis­trace. Pouze si musíte dobře uložit vygene­rovanou URL adresu, na které se váš text nachází. Regis­traci nástroj nabízí jen v závis­losti na zakou­pení pla­cené verze.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Sync​.in je v základní verzi zcela zdarma, nemu­síte se ani regis­trovat. Pokud však chcete nějaká další vylepšení, musíte zakou­pit verzi placenou.

Ta navíc při­náší sou­kromí — k vašim stránkám se nikdo nedo­stane, pokud mu to nepo­vo­líte a navíc můžete své stránky chránit hes­lem. Samo­zřejmě můžete pra­covat se všemi svými texty, jelikož jsou uloženy pod vaším účtem. To zna­mená, že si nemu­síte pama­tovat jejich URL adresy, pro­tože jsou pro vás vždy pří­stupné a na jednom místě. Pla­cená verze stojí $2 měsíčně za uživatele.

Sync​.in v bodech

  • online tex­tový pro­ce­sor určený ke spolupráci
  • základní verze zdarma
  • bez regis­trace
  • možnost zakou­pit pla­cenou verzi
Název Sync​.in
WWW http://​sync​.in/
Cena Zdarma /​$2
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Nepo­vinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy