Motto: Máme vždy perfektně uklizeno, každý nástroj najdete tam, kde jste ho nechali.

Zoho Docs

(2 — hla­sovalo uživatelů)

Je libo tex­tový pro­ce­sor online, při­čemž pod­mínkou je, že musí být opravdu dobrý a pou­ži­telný? Nebo takový tabul­kový pro­ce­sor? Tvo­řítko pre­zen­tací? Výborně. Tak si vyzkou­šejte, jestli vám bude pasovat Zoho Docs. Předpoklady k tomu má.

K čemu Zoho Docs je a na co jej můžete pou­žít?
Zoho Docs je v základní verzi bez­platný balí­ček kan­ce­lář­ských nástrojů — tex­tového a tabul­kového pro­ce­soru a tvo­řítka pre­zen­tací. Lze říci, že s tímto balíčkem můžete nahra­dit „kla­sický“ Micro­soft Office. Jeho nej­větší výhoda (a zároveň roz­díl oproti MS Office) spo­čívá v tom, že je nástroj kompletně online.

Nemu­síte nic stahovat, kupo­vat ani instalovat. Jenom si v pro­hlížeči otevřete Zoho Docs a můžete začít psát a zpra­covávat svoje texty a doku­menty. Vaše práce je auto­ma­ticky uklá­dána do Zoho účtu, takže si už nemu­síte dělat sta­rosti s tím, že náho­dou zapo­menete uklá­dat a vypadne proud…

Zoho Docs: pra­covní pro­středí a práce v něm
Po při­hlá­šení do Zoho Docs se dostáváte do sys­tému vašich sou­borů a složek, které máte v Zoho Docs vytvo­řené (nebo které s vámi někdo sdílí). Zde si také vybe­rete, co chcete tvo­řit — tex­tový doku­ment, tabulku nebo pre­zen­taci. Pokud jste někdy v něja­kém tex­tovém (tabul­kovém či pre­zen­tačním) tvo­řítku pra­covali, měla by pro vás být práce s nástro­jem naprosto bezproblémová.

Zoho Docs také umožňuje impor­tovat sou­bory přímo z vašeho počí­tače nebo ze služby Google Drive. Zoho Docs umožňuje na tvorbě koope­rovat i s kolegy a kama­rády, takže si zde můžete vytvo­řit opravdu funkční pra­covní pro­středí.

Regis­trace a její pod­mínky
Pro pou­žívání se musíte regis­trovat. Zoho Wri­ter chce znát vaše uživa­tel­ské jméno, e-​mailovou adresu a heslo. Ihned poté můžete začít v Zoho Wri­teru pra­covat. Při­hlá­sit se můžete také pomocí účtu Google, Google Apps, Yahoo nebo pomocí soci­ální sítě Face­book. Účet si však nevy­tvá­říte pouze pro Zoho Wri­ter, ale pro všechny nástroje, které Zoho nabízí.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Zoho Wri­ter je v základní verzi zdarma. Tato verze vám dává 1GB pro­storu pro vaše data, sdí­lení sou­borů, před­chozí verze vytvo­řených doku­mentů a vytvo­ření pouze 1 workspace (pra­covního pro­storu). První pla­cenou verzí je Stan­dard za $3 měsíčně za jednoho uživa­tele. Zís­káte s ní 2GB pro­storu (za další $3 si můžete dokou­pit 5GB) a dále například sdí­lení chráněné hes­lem nebo třeba správu úkolů. Vytvo­řit s ní můžete až 10 pra­covních pro­storů. Poslední pla­cenou verzí je Pre­mium ($5 měsíčně za jednoho uživa­tele), které při­náší 5GB pro­storu (dokou­pení dalších 5GB za $3) a vytvo­ření až 50 jednot­livých pro­storů pro práci.


Zoho Docs v bodech

  • kan­ce­lář­ský balí­ček — tex­tový a tabul­kový pro­ce­sor i tvo­řítko prezentací
  • vyrovná se „kla­sickému“ MS Office
  • pře­hledná správa souborů
  • možnost spo­lu­práce s kolegy
  • základní verze zdarma, další 2 placené
  • nutná regis­trace
Název Zoho Wri­ter
WWW https://​zoho​.com/​docs/
Cena Zdarma
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Povinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy