Motto: Máme vždy perfektně uklizeno, každý nástroj najdete tam, kde jste ho nechali.

Google Drive

(9 — hla­sovalo uživatelů)

Máte plné zuby složi­tých, velkých, nefo­rem­ných a nekompa­ti­bilních kan­ce­lář­ských balíků? Zkuste pra­covat v Google Drive. Roz­hodně se nejedná o něja­kou chvil­kovou náhražku, ale kompletní řešení pro vaše pra­cování s tex­tem, tabul­kami, for­muláři i prezentacemi!

K čemu Google Drive je a na co jej můžete pou­žít?
Google Drive je bez­platný online kan­ce­lář­ský balík, který obsahuje tex­tový i tabul­kový pro­ce­sor a také tvo­řítka na for­muláře, kresby a prezentace.

Obrov­skou výho­dou oproti instalovaným pro­gramům má Google Drive v tom, že můžete všechny svoje doku­menty sdí­let s kolegy a spo­lečně na nich pra­covat. Už vás nikdy nebude čekat e-​mail a v jeho pří­loze další a další nová verze něja­kého doku­mentu, kte­rou máte upravit a poslat dál.

Google Drive: pra­covní pro­středí a práce v něm
Pokud jste někdy s něja­kými pro­gramy pro kan­ce­lář­skou práci pra­covali, nemů­žou pro vás Google Drive před­stavovat pro­blém. Tvorbu něčeho nového začínáte červeným tla­čít­kem „Vytvo­řit“ vpravo nahoře. Na výběr máte doku­ment, tabulku, pre­zen­taci, for­mulář, kresbu, dyna­mickou tabulku nebo Google skript (programování).

Vytvo­řený doku­ment je auto­ma­ticky uklá­dán, takže šance, že zra­títe neuložená data je téměř mini­mální (závisí na interne­tovém při­po­jení). Pokud chcete spo­lu­pra­covat s kolegy, jedno­duše v otevřeném doku­mentu vpravo nahoře zadáte jejich e-​mailové adresy. Pokud na něja­kém doku­mentu aktuálně spo­lu­pracuje více lidí, jsou barevně odli­šeni. Také máte možnost si zpětně pomocí nabídky his­to­rie revizí dohle­dat, jaké změny (a kdy) kdo udě­lal.

Regis­trace a její pod­mínky
Pro pou­žívání musíte mít Google účet, který vám umožňuje vyu­žívat nejen Google Drive, ale i ostatní Google služby. Pokud Google účet nemáte, jedno­duše si ho červeným tla­čít­kem vpravo nahoře vytvo­říte. Zadáváte svůj e-​mail, heslo, místo a vaše naro­zeniny.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Nástroj je zcela zdarma.

Google Drive v bodech

  • online tvorba textů, tabulek, for­mulářů, pre­zen­tací a kreseb
  • snadné a poho­dlné sdí­lení a spo­lu­práce s kolegy
  • obrov­ské množ­ství růz­ných funkcí
  • v češtině
  • zcela zdarma
  • nutné mít Google účet
Název Google Drive
WWW http://​www​.drive​.google​.com/
Cena Zdarma
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ano
Regis­trace Povinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy