Motto: Jsme jako cuk­rárna, ve které můžete sníst, co chcete a nic za to neplatíte.

Pri­mary Pad

(2 — hla­sovalo uživatelů)

Tex­tový pro­ce­sor vytvo­řený přímo pro potřeby vzdě­lávání a spo­lu­práce! Tvorba něja­kého textu pro­bíhá za při­spění všech, přímo v okně vašeho pro­hlížeče a v reálném čase!

K čemu Pri­mary Pad je a na co jej můžete pou­žít?
Pri­mary Pad je v základní verzi bez­platný online nástroj, který je určený pro kola­bo­ra­tivní psaní. Výborně se hodí pře­devším na bra­in­stor­ming a vůbec na sdí­lení myš­lenek a nápadů.

Pokud máte sku­pinu lidí (stu­denti, pro­jek­toví kolegové), zkuste si každý sednout k počí­tači a místo pře­kři­kování se na pora­dách, kde se ke slovu stejně nemůže dostat každý, vyu­žijte možností kola­bo­ra­tivního psaní!

Pri­mary Pad: pra­covní pro­středí a práce v něm
Je to vlastně úplně pri­mi­tivní. Při­jdete na hlavní stránku nástroje a pouze kliknete na velké zelené tla­čítko „Cre­ate New Pad“ a pomocí URL adresy takto vytvo­řený pro­stor pro psaní sdí­líte kolegům spo­luau­to­rům (maxi­málně jich však v bez­platné verzi může být „pouze“ 50). Vlastní tex­tový pro­ce­sor je velmi jedno­duchý a nena­bízí žádné pokro­čilé funkce, takže v něm nedo­po­ru­čujeme psát a hlavně for­má­tovat diplo­mové práce.

Pokud máte obavy ze sabo­térů, kteří při­jdou a vaši práci vám smažou, má pro vás Pri­mary Pad řešení. Prů­běžně totiž jednot­livé verze ukládá a umožňuje k nim zpětně při­stu­po­vat. Proto se vám nikdy neztratí ani jediná tečka.

Regis­trace a její pod­mínky
Pro pou­žívání se regis­trovat nemu­síte.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Nástroj je v základní verzi bez­platný. Zdarma můžete vytvo­řit tolik nových psa­cích ploch, kolik jen chcete. Nevý­ho­dou je, že budou za 30 dní smazány. Pokud se roz­hodnete pro pla­cenou verzi, musíte se regis­trovat. Pla­cená verze stojí £6 na měsíc (£30 na půl roku nebo £50 na celý rok) a při­náší vám například to, že životnost vaší psací plo­chy nebude ničím limi­tována a dokonce si ji můžete chránit hes­lem nebo ji i smazat. Bude vám umožněno nahrávat obrázky, impor­tovat a expor­tovat doku­menty, vytvá­řet šablony nebo Pri­mary Pad pro­vo­zovat na vlastní doméně.

Pri­mary Pad v bodech

  • online kola­bo­ra­tivní psaní
  • jedno­duchý tex­tový procesor
  • zcela zdarma, bez registrace
Název Pri­mary Pad
WWW http://​pri​ma​rypad​.com/
Cena Zdarma /​£6
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Nepo­vinná
Tagy

Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy