Motto: Máme vždy perfektně uklizeno, každý nástroj najdete tam, kde jste ho nechali.

Litéra

(2 — hla­sovalo uživatelů)

Píšete diplomku? Nebo něja­kou jinou důleži­tou i naprosto nedů­leži­tou práci? Post na blog? Zkrátka coko­liv. A chcete tomu pozvednout for­mální úroveň? Bez větší námahy? Již není důvod mít pro­dukty klávesni­cového psaní typo­graficky neko­rektní, když exis­tuje Litéra!

K čemu Litéra je a na co ji můžete pou­žít?
Litéra je bez­platný online nástroj, který slouží k typo­grafické korekci vloženého textu. Sou­částí je i Slovník, který obsahuje pravi­dla správného zápisu. Tedy typo­grafické zásady.

Litéra je sou­částí bakalář­ské práce na FI MU v Brně. Vznikla už v roce 2009 a neu­stále se pracuje na jejím zdoko­nalování.

Litéra: pra­covní pro­středí a práce v ní
Nástroj se v pod­statě skládá ze dvou částí: Korek­toru a Slovníku. Do Korek­toru vložíte vlastní text, který si v něm zkon­t­ro­lujete. Litéra vám okamžitě vrátí váš text bez typo­grafických chyb. V návodu je uve­deno, že „Korek­tor je určen pro běžné i for­mální texty s případnými základními mate­ma­tickými výrazy. Není vhodný pro odborné tech­nické a infor­ma­tické články, kde mohou interpunkční znaky před­stavovat sou­část spe­cifických výrazů.“

Korek­tor však není úplně doko­nalý a ve spe­cifických situa­cích dělá chyby, které je poté potřeba ručně doupravit (například tečka před kon­cov­kami sou­borů, kde za teč­kou auto­ma­ticky udělá mezeru).

Slovník obsahuje typo­grafické zásady. Pokud tedy nechcete pou­žívat Korek­tor, můžete si ve Slovníku nastu­dovat co a jak a poté si text upravit ručně. Sou­částí Slovníku je i test, takže si své zna­losti můžete ihned ově­řit!

Regis­trace a její pod­mínky
Nic jako regis­trace umožněno ani není. Prostě při­jdete a můžete s nástro­jem začít pra­covat.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Nástroj je zcela zdarma.

Litéra v bodech

  • online typo­grafický korektor
  • obsahuje i typo­grafická pravi­dla a test
  • zcela zdarma a bez registrace
Název Litéra
WWW http://​www​.liteera​.cz/
Cena Zdarma
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ano
Regis­trace Nepo­vinná
Tagy

Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy