Motto: Dět­ský kou­tek je pří­stupný pro všechny dospělé. U nás si rád hraje každý.

Minu​tes​.io

(3 — hla­sovalo uživatelů)

Malič­kost, která se ale může pekelně hodit! Cho­díte na porady? Pak se vám už určitě někdy stalo, že jste zapo­mněli, co všechno se tam pro­bí­ralo. Ano, tohle má řešit zápis z porady, ale ten se větši­nou někde ztratí, někdo ho zapo­mene poslat nebo ho ani nevy­ho­toví… Takže teď už se to nestane, pro­tože znáte Minu​tes​.io!

K čemu Minu​tes​.io je a na co jej můžete pou­žít?
Minu​tes​.io je bez­platný online nástroj, který vám umožňuje dělat poznámky velmi chytrou ces­tou. Pokud se někdy účast­níte porad, jistě byste ocenili, kdyby někdo doopravdy už konečně začal psát, co se na nich událo.

Tím pádem byste se mohli lépe sou­stře­dit jen na samotnou poradu a bra­in­stor­ming a zpětně si mohli pře­číst hlavní body a také úkoly, které byly na poradě zadány.

No a nebo se nemu­síte účast­nit porad. Pokud cho­díte na přednášky, vyu­ži­jete Minu​tes​.io obdobně. Nebo když si jen čtete něja­kou zají­mavou knihu a chcete si dělat poznámky. Je to jedno. Vyu­ži­jete všude tam, kde se něco děje a kde máte pro­hlížeč a při­po­jení k internetu!

Minu​tes​.io: pra­covní pro­středí a práce v něm
Práce s nástro­jem je super snadná. Při­jdete a kliknete na zelené tla­čítko „Start using minu​tes​.io“ nebo někam na prázdný papír, který čeká na vyplnění. A můžete začít psát! Vyplníte název i místo setkání a své jméno a e-​mail (jakožto zapi­sova­tele). Dále dodáte jména a e-​maily osob, které jsou k danému jednání nějak při­dru­ženy. Každé uve­dené osobě je vytvo­řena zkratka, se kte­rou ope­rujete přímo v textu (třeba pomocí zkratky něčího jména zadáváte oné osobě úkoly).

Vlastní psaní zápisu roz­dě­lujete do jednot­livých odstavců, při­čemž u kaž­dého roz­ho­dujete, o čem pojednává. Na výběr máte z úkolu, roz­hodnutí, infor­mace a nápadu. Ke kaž­dému odstavci lze při­řazovat jednot­livé osoby, které jste uvedli v hlavičce a také datum (například do kdy je nutné úkol udě­lat).

Na konci porady si své dílo uložíte a jedním kliknu­tím ho roze­šlete na uve­dené e-​mailové adresy nebo si ho vytisknete. Už nikdy se nikdo nebude moct vymlou­vat, že zapo­mněl, co se na poradě událo nebo že tam dokonce nebyl a že tedy neví. A vy (jakožto zapi­sova­tel) si ušet­říte hro­madu práce, pro­tože Minu​tes​.io prostě udělá většinu práce za vás!

Regis­trace a její pod­mínky
Pro tvorbu zápisků se regis­trovat nemu­síte, funguje to i bez regis­trace. Pokud však chcete mít vždycky pří­stup ke všem svým zápis­kům, je regis­trace vhodná. Zadáváte pouze jméno, e-​mail a heslo.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Nástroj je zcela zdarma.

Minu​tes​.io v bodech

  • psaní záznamů z porad a jednání nebo pro psaní zápisů z přednášek
  • chytrá práce s e-​maily a jmény uve­dených osob
  • lze rovnou zadávat úkoly a ozna­čovat obsah jednot­livých odstavců
  • roze­slání výsledné práce jedním kliknutím
  • zcela zdarma, nemu­síte se ani registrovat
Název Minu​tes​.io
WWW http://​www​.minu​tes​.io/
Cena Zdarma
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Nepo­vinná
Tagy

Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy