Motto: Pří­jemné pro­středí a káva zdarma ke kaž­dému nástroji (jen si ji musíte uvařit).

Live Documents

(1 — hla­sovalo uživatelů)

Potře­bujete napsat semi­nární práci, zprávu z konfe­rence nebo jen záznam z porady, ale nemáte počí­tač s nain­stalovaným kan­ce­lář­ským balíkem? Jak z té šlamas­tiky ven? Jedno­duše pomocí Live Docu­ments! Online kan­ce­láře v pro­hlížeči, která vám umožní tvorbu textů, tabulek i pre­zen­tací. Pře­hledně, jedno­duše, dosta­tečně pro­fe­si­o­nálně a hlavně zdarma! Už tedy žádné stresy, stačí se regis­trovat a vrh­nout se na to!

K čemu Live Docu­ments jsou a na co je můžete pou­žít?
Live Docu­ments můžete bez obav pou­žívat v základní verzi zdarma. Pomocí něj můžete přímo v pro­hlížeči tvo­řit tex­tové, tabul­kové doku­menty nebo třeba i pre­zen­tace. Dá se říci, že s tímto nástro­jem můžete plno­hodnotně nahra­dit „kla­sický“ Micro­soft Office a zároveň vyu­žívat možnosti otevřeného sdí­lení jako u Google Drive.

Live Docu­ments sice mají svá ome­zení (vyme­zený pro­stor pro sou­bory, zpra­covaný tech­no­logií Adobe Flash), ale na druhou stranu jsou pří­stupné kompletně online (oproti MS Office). Takže co si v Live Docu­ments jednou roze­pí­šete a uložíte, k tomu budete mít pří­stup z kte­réhoko­liv počí­tače, který bude při­po­jen k interne­tové síti.

Live Docu­ments: pra­covní pro­středí a práce v nich
Po při­hlá­šení se ocitnete v hlavním pra­covním pro­storu nástroje. V levé části máte nabídku, pomocí které můžete doku­menty tvo­řit, impor­tovat z vašeho počí­tače (nahrávat lze i více sou­borů najednou) nebo vyu­žít možnost importu z Google Docs. Máte zde kompletní pře­hled o již vytvo­řených doku­men­tech (My Documents).

Ve spodní části edi­toru se nachází konkrétní volby pro tvorbu doku­mentů a opět je zde odkaz na sou­hrn vámi vytvo­řených doku­mentů. Dále zde máte možnost upravit svůj pro­fil (při­dat obrázek a infor­mace o tvůrci doku­mentu, upravit heslo a nastavit upo­zornění). Poslední nabídkou v této části je odkaz na komplexní nápo­vědu. V pravé část se nachází infor­mační panel, který vás infor­muje o tom, kolik při­dě­leného místa jste již vyčerpali, pře­hled článku o nástroji a pře­hled notifikací.

Samotná tvorba doku­mentu je velmi snadná. Vybe­rete si, o jaký typ máte zájem, pojmenujete jej, případně nastavíte pravi­dla sdí­lení (lze i doda­tečně). Dále pak můžete při­dat popis doku­mentu, vybrat jeho jazyk a při­dat klí­čová hesla vašeho doku­mentu. Po splnění těchto kroků se vám v novém okně otevře již konkrétní edi­tor (vždy odlišný podle typu sou­boru) ve kte­rém se můžete pus­tit do bez­pro­blé­mové tvorby. Funkce a for­má­tování je velmi obdobné jako v MS Office, takže se nemu­síte bát, že by jste Live Docu­ments nezvládli pou­žívat.

Regis­trace a její pod­mínky
Pro pou­žívání se musíte regis­trovat. Regis­trace účtu u Live Docu­ments je však velmi rychlá a snadná. Chtějí po vás e-​mailovou adresu (bude to vaše budoucí uživa­tel­ské jméno), jméno, pří­jmení, heslo a vyplnit ově­ření, že nejste robot. Poté musíte chvíli vyčkat na aktivační odkaz, které je nutné před prvním při­hlá­šením potvr­dit a pak už můžete začít reálně pra­covat.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Live Docu­ments posky­tují 2 typy účtů. První je zdarma a pro základní práci dosta­ču­jící. Máte možnost vytvo­řit 60 doku­mentů (20ks od kaž­dého typu sou­boru) a úložný pro­stor je 100MB.

Druhý účet Pre­mium je již pla­cený ($13.99 měsíčně) a oproti základní verzi nabízí neo­me­zený počet vytvo­řených doku­mentů a úložný pro­stor je navýšen na 1GB. Další podrobnosti si můžete pro­hlédnout na obrázku.

Live Docu­ments v bodech

  • kompletní balí­ček — tvorba textů, tabulek i prezentací
  • vyrovná se „kla­sickému“ MS Office
  • pře­hledná správa a komplexní formátování
  • možnost sdí­lení s kolegy nebo veřejností
  • základní verze zdarma
  • nutná regis­trace
Název Live Docu­ments
WWW http://​live​-docu​ments​.com
Cena Zdarma /$13.99
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Povinná
Tagy

Napsal Evís

Nej­čas­tější tagy