Motto: Jsme dostupní 247; nemu­síte čekat, až otevře kopí­rovací cen­t­rum nebo lunapark.

Draft

(2 — hla­sovalo uživatelů)

Psaní ve více lidech? Online spo­lu­práce při tvorbě úžasného a velmi složi­tého a nesku­tečně důleži­tého textu? Je to pro vás noční můra, pro­tože napí­šete kus mis­trov­ského textu a ostatní vám ho poupraví a vy už nevíte, jak jste to napsali? Draft! Nakoukněte, co všechno (krom pros­tého spo­lečného psaní něko­lika lidí) umí!

K čemu Draft je a na co jej můžete pou­žít?
Draft je bez­platný online nástroj, který umožňuje něko­lika uživa­te­lům spo­lu­pra­covat na psaní jednoho textu. Navíc na to jde doopravdy chytře a to pře­devším v oblasti jednot­livých verzí a úprav, které ostatní ve vašem textu udě­lají. Svým spo­lu­pra­covníkům totiž pošlete odkaz a oni jsou následně vyzváni k úpravám. Jakmile je dokončí, stisknou tla­čítko, kte­rým úpravy potvrdí a vám jsou tyto zaslány. Pře­čtete si je a pokud jste spoko­jeni, uložíte je do původního (svého) doku­mentu. A nebo je taky nepři­jmete, pro­tože s nimi spoko­jeni nejste. Kaž­do­pádně se vám nestane, že se vám někam ztratí kusy textu, které jste považovali za doko­nalé.

Stejně jedno­duše se také můžete vra­cet k před­cho­zím verzím, jelikož každá nová úprava vytvoří verzi novou. Díky této snadné ori­en­taci nikdy o nic nepři­jdete. Navíc odpa­dají i pro­blémy s možnými sabo­téry vaší práce. Kromě toho můžete text jedno­duše for­má­tovat (tučný text a kurzíva) a vklá­dat obrázky z dalších online nástrojů. A pokud již nějaké ty nástroje na psaní v něko­lika lidech pou­žíváte, nemu­síte mít obavy — lze pou­žít funkci pro import!

Draft: pra­covní pro­středí a práce v něm
Při­jdete a kliknete na tla­čítko „New Docu­ment“, čímž vytvo­říte nový doku­ment. Doku­menty, které chcete se svými kolegy upravovat, si také můžete impor­tovat. Ze svého počí­tače nebo z nějaké online služby (Drop­box, Box, Evernote nebo Google Drive) či z FTP. Můžete začít psát a jakmile se dostanete do stavu, kdy chcete doku­ment někomu poslat k revizi, doplnění nebo třeba komplet­nímu pře­psání, pou­ži­jete menu na levé straně, při­čemž vybe­rete položku „Share“. Tím je vygene­rována URL adresa, kte­rou musíte svým spo­lu­pra­covníkům poslat. Ti se díky ní dostanou do velmi podobného edi­toru, v jakém jste vy. Navíc jsou i upo­zorněni, že se vůbec nemusí bát změn, jelikož pracují ve svém vlast­ním doku­mentu, který je kopií toho vašeho a tak nehrozí, že by pro­vedli nějaké nezvratné (nebo složitě zvratné) změny.

Kolega tedy spo­lu­práci při­jme a doku­ment nějak upraví. Jakmile kolega práci dokončí, doku­ment uloží a vy se můžete podívat, co změnil a buď změnu akcep­tujete, pro­tože se vám líbí a nebo také ne. Vše je velmi pře­hledně zob­razeno, takže se vám nestane, že byste při­jali nechtěnou změnu.

Pro for­má­tování doku­mentu slouží tla­čítko na pravé straně, pomocí kte­rého můžete psát tučně nebo kurzívou. Také zde do text vklá­dáte URL adresy, obrázky nebo celý doku­ment komen­tujete. Obrázky opět nahráváte buď ze svého počí­tače nebo z nej­růz­nějších online slu­žeb (Face­book, Picasa, Instagram, Flickr a tak dále. Dokonce je můžete i vyhle­dat na webu).

Regis­trace a její pod­mínky
Pro pou­žívání nástroje se musíte regis­trovat. Zadáváte však jen e-​mail a heslo. A to je celé, ihned můžete začít pra­covat, neče­káte na žádný ově­řovací e-​mail.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Nástroj je zcela zdarma.

Draft v bodech

  • online psaní textů ve více lidech
  • schvalování změn od ostat­ních uživa­telů maji­te­lem původního dokumentu
  • jedno­duché formátování
  • zcela zdarma, nutná registrace
Název Draft
WWW http://​draf​tin​.com
Cena Zdarma
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Povinná
Tagy

Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy